{"version":3,"sources":["../cehe/_typography.scss","pages/_scholarship.scss","scholarship.css","pages/_variables.scss"],"names":[],"mappings":"AAAA,iCAAiC;AACjC;;;;;;;GAOG;ACRH;EAEI,YAAW;EACX,aAAY;EACZ,YAAW;EACX,aAAY;EACZ,mBAAkB;CCSrB;;ADJD;EACI,+BAA8B;EAC9B,gBAAe;EACf,iBAAgB;EAChB,0BDLyB;CEY5B;;ADJD;EACI,UAAS;EACT,WAAU;CCOb;;ADJD;EACI,cAAa;EACb,mBAAkB;EAClB,kBAAiB;CCOpB;;ADJD;EACI,cAAa;EACb,mBAAkB;EAClB,kBAAiB;CCOpB;;ADJD;EACI,aAAY;EACZ,eAAc;EACd,YAAW;CCOd;;ADDD,0BAA0B;AAC1B;EACI,eAAc;EACd,mBAAkB;EAClB,gBAAe;CCIlB;;ADDD;EACI,cAAa;CCIhB;;ADDD;;EAEI,cAAa;CCIhB;;ADDD;EACI,cAAa;CCIhB;;ADDD;EACI,YAAW;EACX,uBAAsB;CCIzB;ADFG;EACI,sBAAqB;EACrB,eAAc;EACd,uBAAsB;CCI7B;ADDG;EACI,eAAc;CCGrB;ADAG;EACI,gBAAe;CCEtB;ADCG;EACI,aAAY;CCCnB;ADEG;EACI,aAAY;CCAnB;ADEG;EACI,aAAY;CCAnB;;ADID;EACI,kBAAiB;EACjB,aAAY;EACZ;;;;;IAKE;CCDL;ADGG;EACI,gBAAe;EACf,0BAAyB;EACzB,mBAAkB;EAClB,uBAAsB;EACtB,sBAAqB;EACrB,kBAAiB;CCDxB;ADGO;EACI,eAAc;CCDzB;ADKG;EACI,eDxGqB;ECyGrB,gBAAe;EACf,kBAAiB;EACjB,uBAAsB;EACtB,sBAAqB;EACrB,kBAAiB;CCHxB;;ADOD;EACI,iBAAgB;CCJnB;;ADOD;EACI,oBDvHyB;ECwHzB,mBAAkB;EAClB,mBAAkB;EAClB,UAAS;EACT,SAAQ;CCJX;ADMG;EACI,eDjIqB;ECkIrB,sBAAqB;EACrB,kBAAiB;EACjB,kBAAiB;EACjB,eAAc;CCJrB;;ADQD,8BAA8B;AAE1B,0BAA0B;AACtB;EACI,uFAAqD;EACrD,6BAA4B;EAC5B,oCAAkC;EAClC,gCAA+B;EAC/B,uBAAsB;EACtB,kBAAiB;EACjB,kBAAiB;CCN5B;ADQW;EAEI,eAAc;EACd,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,mBAAkB;EAClB,mBAAkB;CCPjC;ADUe;EACI,oBDzJI;EC0JJ,eDhKS;ECiKT,sBAAqB;EACrB,cAAa;EACb,aAAY;EACZ,sBAAqB;EACrB,iBAAgB;CCRnC;ADaW;EACI,mBAAkB;EAClB,WAAU;EACV,mBAAkB;EAClB,eD9Ka;CEmK5B;ADcW;EACI,mBAAkB;EAClB,WAAU;EACV,mBAAkB;EAClB,eDrLa;CEyK5B;;ADgBG,8BAA8B;AAE9B,yBAAyB;AAErB;EACI,oBD9LiB;EC+LjB,mBAAkB;EAClB,mBAAkB;CCf7B;ADiBW;EACI,eD/La;CEgL5B;ADkBW;EACI,eAAc;CChB7B;ADmBW;EACI,kBAAiB;CCjBhC;ADoBW;EACI,iBAAgB;CClB/B;ADqBW;EAEI,iBAAgB;CCpB/B;ADsBe;EACI,mBAAkB;EAClB,qBAAoB;CCpBvC;ADuBe;EACI,iBAAgB;EAChB,mBAAkB;EAClB,qBAAoB;CCrBvC;ADyBW;EAEI,iBAAgB;CCxB/B;AD0Be;EACI,mBAAkB;EAClB,qBAAoB;CCxBvC;AD2Be;EACI,iBAAgB;EAChB,mBAAkB;EAClB,qBAAoB;CCzBvC;;AD6BG,6BAA6B;AAE7B,mCAAmC;AAE/B;EACI,oBAAmB;EACnB,mBAAkB;EAClB,cAAa;EACb,aAAY;CC5BvB;AD8BW;EACI,kBAAiB;EACjB,aAAY;CC5B3B;AD+BW;EACI,eAAc;EACd,gBAAe;CC7B9B;ADgCW;EACI,eAAc;EACd,eAAc;CC9B7B;ADiCW;EACI,eAAc;CC/B7B;ADkCW;EACI,WAAU;EACV,iBAAgB;CChC/B;ADmCW;EACI,kBAAiB;EACjB,aAAY;CCjC3B;ADoCW;EACI,WAAU;CClCzB;;ADsCG,6BAA6B;AAE7B,mBAAmB;AAEf;EACI,iBAAgB;CCrC3B;ADwCO;EACI,YAAW;EACX,kBAAiB;EACjB,YAAW;EACX,iBAAgB;CCtC3B;ADyCO;EACI,yBAAgB;KAAhB,sBAAgB;UAAhB,iBAAgB;EAChB,iGAAiE;EACjE,kCAAiC;EACjC,6BAA4B;EAC5B,0BD3S+B;EC4S/B,sBD/SiB;ECgTjB,iBAAgB;EAChB,8BAA6B;EAC7B,sBAAqB;EACrB,0BAAwB;EACxB,gBAAe;EACf,iBAAgB;EAChB,kBAAiB;EACjB,cAAa;EACb,WAAU;EACV,sBAAqB;EACrB,eAAc;CCvCzB;AD0CO;EACI,YAAW;CCxCtB;AD2CO;EACI,aAAY;CCzCvB;AD4CO;EACI,2CAA6C;EAC7C,sBDvUiB;ECwUjB,iBAAgB;EAChB,8BAA6B;EAC7B,sBAAqB;EACrB,0BAAwB;EACxB,gBAAe;EACf,iBAAgB;EAChB,kBAAiB;EACjB,kBAAiB;EACjB,eAAc;EACd,WAAU;EACV,sBAAqB;CC1ChC;AD6CO;EACI,YAAW;CC3CtB;AD8CO;EACI,aAAY;CC5CvB;AD+CO;EACI,aAAY;EACZ,aAAY;EACZ,cAAa;EACb,0BD/VY;ECgWZ,aAAY;EACZ,eDvWiB;ECwWjB,gBAAe;EACf,iBAAgB;CC7C3B;ADgDO;EACI,mBAAkB;EAClB,cAAa;EACb,YAAW;CC9CtB;ADiDO;EACI,aAAY;CC/CvB;ADkDO;EACI,YAAW;CChDtB;ADoDO;EACI,iBAAgB;EAChB,YAAW;CClDtB;ADqDO;EACI,yBAAwB;EACxB,gBAAe;CCnD1B;ADqDY;EACG,mBAAkB;EAClB,kBAAiB;EACjB,gBAAe;EACf,eAAc;EACd,YAAW;CCnD1B;ADuDO;EACI,gBAAe;EACf,kBAAiB;CCrD5B;ADwDO;EACI,cAAa;EACb,gBAAe;EACf,WAAU;CCtDrB;;AD0DG,uBAAuB;AAEvB,mBAAmB;AAEf;EACI,oBDvZ+B;ECwZ/B,mBAAkB;EAClB,mBAAkB;CCzD7B;AD2DW;EACI,eD/Za;ECgab,qBAAoB;CCzDnC;AD4DW;EACI,eDlaQ;CEwWvB;AD6DW;EACI,gBAAe;CC3D9B;AD8DW;EACI,kBAAiB;EACjB,iBAAgB;CC5D/B;;ADkEG,mBAAmB;AAEnB,2BAA2B;AACvB;EACI,wGAAsE;EACtE,gCAA+B;EAC/B,uBAAsB;EACtB,mBAAkB;EAClB,kCAAmC;EACnC,eDhciB;ECicjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;CChE3B;ADkEW;EACI,gBAAe;EACf,WAAU;CChEzB;ADmEW;EACI,oBAAmB;EACnB,WAAU;CCjEzB;ADoEW;EACI,mBAAkB;EAClB,cAAa;EACb,UAAS;EACT,4BAA2B;CClE1C;;ADsEG,+BAA+B;AAE/B,gCAAgC;AAE5B;EAEI,cAAa;CCtExB;;ADyEO;EAEI,eAAc;EACd,oBDleiB;ECmejB,wBAAuB;EACvB,mBAAkB;EAClB,kBAAiB;EACjB,kBAAiB;EACjB,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;CCvE7B;ADyEW;EACI,aAAY;EACZ,aAAY;CCvE3B;AD0EW;EACI,YAAW;EACX,aAAY;CCxE3B;AD8EW;EACI,cAAa;EACb,YAAW;CC5E1B;AD+EW;EACI,WAAU;EACV,kBAAiB;EACjB,aAAY;EACZ,iBAAgB;EAChB,kBAAiB;CC7EhC;ADiFW;EACI,0CAA2C;EAC3C,cAAa;EACb,eAAc;EACd,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,aAAY;CC/E3B;ADkFe;EACI,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;EAChB,kBAAiB;CChFpC;ADoFW;EACI,gHAA+E;EAC/E,0BAAwB;EACxB,0BAAyB;EACzB,4BAAoB;EAApB,qBAAoB;EACpB,YAAW;EACX,gBAAe;EACf,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;EAChB,mBAAkB;CClFjC;ADqFW;EACI,2CAAyC;EACzC,uBAAsB;EACtB,eDliBa;ECmiBb,0BAAyB;EACzB,4BAAoB;EAApB,qBAAoB;EACpB,YAAW;EACX,gBAAe;EACf,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;EAChB,mBAAkB;EAClB,aAAY;CCnF3B;ADsFW;EACI,eD/iBa;CE2d5B;ADuFW;EACI,gBAAc;CCrF7B;;AD4FG,oCAAoC;AAEpC,2BAA2B;AAEvB;EACI,wGAAuE;EACvE,gCAA+B;EAC/B,uBAAsB;EACtB,mBAAkB;EAClB,kCAAmC;EACnC,eDxkBiB;ECykBjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;CC3F3B;AD6FW;EACI,gBAAe;EACf,WAAU;CC3FzB;AD8FW;EACI,oBAAmB;EACnB,WAAU;CC5FzB;AD+FW;EACI,mBAAkB;EAClB,eAAc;EACd,UAAS;EACT,4BAA2B;CC7F1C;;ADkGO;EACI,cAAa;CC/FxB;;ADkGO;EAEI,eAAc;EACd,oBDtmBiB;ECumBjB,wBAAuB;EACvB,mBAAkB;EAClB,kBAAiB;EACjB,kBAAiB;EACjB,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;CChG7B;ADkGW;EACI,aAAY;EACZ,aAAY;CChG3B;ADmGW;EACI,YAAW;EACX,aAAY;CCjG3B;ADuGW;EACI,cAAa;EACb,YAAW;CCrG1B;ADwGW;EACI,WAAU;EACV,kBAAiB;EACjB,aAAY;EACZ,iBAAgB;EAChB,kBAAiB;CCtGhC;AD0GW;EACI,0CAA2C;EAC3C,cAAa;EACb,eAAc;EACd,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,aAAY;CCxG3B;AD2Ge;EACI,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;EAChB,kBAAiB;CCzGpC;AD6GW;EACI,gHAA+E;EAC/E,0BAAwB;EACxB,0BAAyB;EACzB,4BAAoB;EAApB,qBAAoB;EACpB,YAAW;EACX,gBAAe;EACf,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;EAChB,mBAAkB;CC3GjC;AD8GW;EACI,2CAAyC;EACzC,uBAAsB;EACtB,eDtqBa;ECuqBb,0BAAyB;EACzB,4BAAoB;EAApB,qBAAoB;EACpB,YAAW;EACX,gBAAe;EACf,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;EAChB,mBAAkB;EAClB,aAAY;CC5G3B;AD+GW;EACI,eDnrBa;CEskB5B;ADgHW;EACI,gBAAc;CC9G7B;;ADqHG,+BAA+B;AAE/B,iCAAiC;AAC7B;EACI,0GAA4E;EAC5E,gCAA+B;EAC/B,uBAAsB;EACtB,mBAAkB;EAClB,kCAAmC;EACnC,eD3sBiB;EC4sBjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;CCnH3B;ADqHW;EACI,gBAAe;EACf,WAAU;CCnHzB;ADsHW;EACI,oBAAmB;EACnB,WAAU;CCpHzB;ADuHW;EACI,mBAAkB;EAClB,eAAc;EACd,UAAS;EACT,4BAA2B;CCrH1C;;AD0HO;EACI,cAAa;CCvHxB;;AD0HO;EAEI,eAAc;EACd,oBDzuBiB;EC0uBjB,wBAAuB;EACvB,mBAAkB;EAClB,kBAAiB;EACjB,kBAAiB;EACjB,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;CCxH7B;AD0HW;EACI,aAAY;EACZ,cAAa;EACb,aAAY;EACZ,0CAA2C;CCxH1D;AD4HW;EACI,YAAW;EACX,aAAY;CC1H3B;ADgIW;EACI,cAAa;EACb,YAAW;CC9H1B;ADiIW;EACI,WAAU;EACV,kBAAiB;EACjB,aAAY;EACZ,iBAAgB;EAChB,kBAAiB;CC/HhC;ADmIW;EACI,cAAa;EACb,eAAc;EACd,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,aAAY;CCjI3B;ADoIe;EACI,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;EAChB,kBAAiB;CClIpC;ADsIW;EACI,gHAA+E;EAC/E,0BAAwB;EACxB,0BAAyB;EACzB,4BAAoB;EAApB,qBAAoB;EACpB,YAAW;EACX,gBAAe;EACf,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;EAChB,mBAAkB;CCpIjC;ADuIW;EACI,2CAAyC;EACzC,uBAAsB;EACtB,eD3yBa;EC4yBb,0BAAyB;EACzB,4BAAoB;EAApB,qBAAoB;EACpB,YAAW;EACX,gBAAe;EACf,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;EAChB,mBAAkB;EAClB,aAAY;CCrI3B;ADwIW;EACI,eDxzBa;CEkrB5B;ADyIW;EACI,gBAAc;CCvI7B;;AD6IG,qCAAqC;AAGrC,+BAA+B;AAC3B;EACI,wGAA0E;EAC1E,gCAA+B;EAC/B,uBAAsB;EACtB,mBAAkB;EAClB,kCAAmC;EACnC,eDh1BiB;ECi1BjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;CC5I3B;AD8IW;EACI,gBAAe;EACf,WAAU;CC5IzB;AD+IW;EACI,oBAAmB;EACnB,WAAU;CC7IzB;ADgJW;EACI,mBAAkB;EAClB,eAAc;EACd,UAAS;EACT,4BAA2B;CC9I1C;;ADmJO;EACI,cAAa;CChJxB;;ADkJO;EAEI,eAAc;EACd,oBD72BiB;EC82BjB,wBAAuB;EACvB,mBAAkB;EAClB,kBAAiB;EACjB,kBAAiB;EACjB,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;CChJ7B;ADkJW;EACI,aAAY;EACZ,cAAa;EACb,aAAY;EACZ,0CAA2C;CChJ1D;ADoJW;EACI,YAAW;EACX,aAAY;CClJ3B;ADwJW;EACI,cAAa;EACb,YAAW;CCtJ1B;ADyJW;EACI,WAAU;EACV,kBAAiB;EACjB,aAAY;EACZ,iBAAgB;EAChB,kBAAiB;CCvJhC;AD2JW;EACI,cAAa;EACb,eAAc;EACd,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,aAAY;CCzJ3B;AD4Je;EACI,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;EAChB,kBAAiB;CC1JpC;AD8JW;EACI,gHAA+E;EAC/E,0BAAwB;EACxB,0BAAyB;EACzB,4BAAoB;EAApB,qBAAoB;EACpB,YAAW;EACX,gBAAe;EACf,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;EAChB,mBAAkB;CC5JjC;AD+JW;EACI,2CAAyC;EACzC,uBAAsB;EACtB,eD/6Ba;ECg7Bb,0BAAyB;EACzB,4BAAoB;EAApB,qBAAoB;EACpB,YAAW;EACX,gBAAe;EACf,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;EAChB,mBAAkB;EAClB,aAAY;CC7J3B;ADgKW;EACI,eD57Ba;CE8xB5B;ADiKW;EACI,gBAAc;CC/J7B;;ADqKG,mCAAmC;AAEnC,yCAAyC;AACrC;EACI,kHAAoF;EACpF,gCAA+B;EAC/B,uBAAsB;EAClB,mBAAkB;EAClB,kCAAmC;EACnC,eDn9Ba;ECo9Bb,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;CCnK/B;ADqKW;EACI,gBAAe;EACf,WAAU;CCnKzB;ADsKW;EACI,oBAAmB;EACnB,WAAU;CCpKzB;ADuKW;EACI,mBAAkB;EAClB,eAAc;EACd,UAAS;EACT,4BAA2B;CCrK1C;;AD0KO;EACI,cAAa;CCvKxB;;ADyKO;EAEI,eAAc;EACd,oBDh/BiB;ECi/BjB,wBAAuB;EACvB,mBAAkB;EAClB,kBAAiB;EACjB,kBAAiB;EACjB,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;CCvK7B;ADyKW;EACI,aAAY;EACZ,cAAa;EACb,aAAY;EACZ,0CAA2C;CCvK1D;AD2KW;EACI,YAAW;EACX,aAAY;CCzK3B;AD+KW;EACI,cAAa;EACb,YAAW;CC7K1B;ADgLW;EACI,WAAU;EACV,kBAAiB;EACjB,aAAY;EACZ,iBAAgB;EAChB,kBAAiB;CC9KhC;ADkLW;EACI,cAAa;EACb,eAAc;EACd,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,aAAY;CChL3B;ADmLe;EACI,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;EAChB,kBAAiB;CCjLpC;ADqLW;EACI,gHAA+E;EAC/E,0BAAwB;EACxB,0BAAyB;EACzB,4BAAoB;EAApB,qBAAoB;EACpB,YAAW;EACX,gBAAe;EACf,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;EAChB,mBAAkB;CCnLjC;ADsLW;EACI,2CAAyC;EACzC,uBAAsB;EACtB,eDljCa;ECmjCb,0BAAyB;EACzB,4BAAoB;EAApB,qBAAoB;EACpB,YAAW;EACX,gBAAe;EACf,kBAAiB;EACjB,mBAAkB;EAClB,iBAAgB;EAChB,mBAAkB;EAClB,aAAY;CCpL3B;ADuLW;EACI,eD/jCa;CE04B5B;ADwLW;EACI,gBAAc;CCtL7B;;AD4LG,6CAA6C;AAE7C,mCAAmC;AAC/B;EACI,oBD1kC+B;EC2kC/B,mBAAkB;EAClB,eD7kCY;EC8kCZ,gBAAe;CC1L1B;AD4LW;EACI,gBAAe;EACf,eDplCa;ECqlCb,mBAAkB;EAClB,oBAAmB;CC1LlC;AD6LW;EACI,oBAAmB;CC3LlC;AD8LW;EACI,mBAAkB;CC5LjC;;ADgMG,mCAAmC;AAEnC,qBAAqB;AAErB;EACI,0BElnCa;EFmnCb,eD5mCqB;EC6mCrB,mBAAkB;EAClB,gBAAe;CC/LtB;ADiMO;EACI,eDjnCiB;CEk7B5B;ADkMO;EACI,kBAAiB;CChM5B;ADmMO;EACI,WAAU;CCjMrB;ADoMO;EACI,mBAAkB;EAClB,YAAW;EACX,YAAW;CClMtB;ADqMO;EACI,mBAAkB;EAClB,YAAW;EACX,YAAW;CCnMtB;;AD0MD;EAGI,sBAAsB;EAElB;IACI,cAAa;GC1MtB;;ED6MC,0BAA0B;EAE1B,0BAA0B;EACtB;IACI,mBAAkB;GC3M3B;;ED8MK;IACI,cAAa;GC3MtB;;ED+MS;IACI,cAAa;GC5M1B;;EDgNK;IACI,eDvqCiB;ICwqCjB,sBAAqB;GC7M9B;;EDgNC,8BAA8B;EAE9B,2BAA2B;EAEvB;IACI,4GAA0E;IAC1E,4BAA2B;IAC3B,2BAA0B;IAC1B,mBAAkB;IAClB,kCAAmC;IACnC,eDrrCiB;ICsrCjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;GC/MzB;EDiNS;IACI,gBAAe;IACf,WAAU;GC/MvB;EDkNS;IACI,oBAAmB;IACnB,WAAU;GChNvB;EDmNS;IACI,mBAAkB;IAClB,cAAa;IACb,UAAS;IACT,4BAA2B;GCjNxC;;EDqNC,+BAA+B;EAE/B,gCAAgC;EAC5B;IAEI,cAAa;GCpNtB;;EDyNS;IACI,aAAY;IACZ,wBAAuB;GCtNpC;EDyNS;IACI,YAAW;IACX,wBAAuB;GCvNpC;ED0NS;IACI,oHAAmF;GCxNhG;ED4NS;IAEI,aAAY;GC3NzB;;EDgOC,oCAAoC;EAGpC,2BAA2B;EAEvB;IACI,4GAA0E;IAC1E,6BAA4B;IAC5B,2BAA0B;IAC1B,mBAAkB;IAClB,kCAAmC;IACnC,eDtvCiB;ICuvCjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;GChOzB;EDkOS;IACI,gBAAe;IACf,WAAU;GChOvB;EDmOS;IACI,oBAAmB;IACnB,WAAU;GCjOvB;EDoOS;IACI,mBAAkB;IAClB,eAAc;IACd,UAAS;IACT,4BAA2B;GClOxC;;EDyOC,+BAA+B;EAE/B,gCAAgC;EAC5B;IAEI,cAAa;GCxOtB;;ED2OK;IAEI,kBAAiB;IACjB,kBAAiB;GCzO1B;ED2OS;IACI,aAAY;IACZ,wBAAuB;GCzOpC;ED4OS;IACI,YAAW;IACX,wBAAuB;GC1OpC;ED6OS;IACI,oHAAmF;GC3OhG;ED+OS;IAEI,aAAY;GC9OzB;;EDmPC,oCAAoC;EAEpC,iCAAiC;EAC7B;IACI,0GAA4E;IAC5E,6BAA4B;IAC5B,2BAA0B;IAC1B,mBAAkB;IAClB,kCAAmC;IACnC,eD3zCiB;IC4zCjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;GCjPzB;EDmPS;IACI,gBAAe;IACf,WAAU;GCjPvB;EDoPS;IACI,oBAAmB;IACnB,WAAU;GClPvB;EDqPS;IACI,mBAAkB;IAClB,eAAc;IACd,UAAS;IACT,4BAA2B;GCnPxC;;EDyPC,qCAAqC;EAErC,sCAAsC;EAClC;IAEI,cAAa;GCxPtB;;ED2PK;IAEI,kBAAiB;IACjB,kBAAiB;GCzP1B;ED2PS;IACI,aAAY;IACZ,wBAAuB;GCzPpC;ED4PS;IACI,YAAW;IACX,wBAAuB;GC1PpC;ED6PS;IACI,oHAAmF;GC3PhG;ED+PS;IAEI,aAAY;GC9PzB;;EDmQC,0CAA0C;EAE1C,+BAA+B;EAC3B;IACI,wGAA0E;IAC1E,6BAA4B;IAC5B,2BAA0B;IAC1B,mBAAkB;IAClB,kCAAmC;IACnC,eD/3CiB;ICg4CjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;GCjQzB;EDmQS;IACI,gBAAe;IACf,WAAU;GCjQvB;EDoQS;IACI,oBAAmB;IACnB,WAAU;GClQvB;EDqQS;IACI,mBAAkB;IAClB,eAAc;IACd,UAAS;IACT,4BAA2B;GCnQxC;;EDyQC,mCAAmC;EAEnC,oCAAoC;EAChC;IAEI,cAAa;GCxQtB;;ED6QS;IACI,aAAY;IACZ,wBAAuB;GC1QpC;ED6QS;IACI,YAAW;IACX,wBAAuB;GC3QpC;ED8QS;IACI,oHAAmF;GC5QhG;EDgRS;IAEI,aAAY;GC/QzB;;EDoRC,wCAAwC;EAExC,yCAAyC;EACrC;IACI,kHAAoF;IAChF,6BAA4B;IAC5B,2BAA0B;IAC1B,mBAAkB;IAClB,kCAAmC;IACnC,eDh8Ca;ICi8Cb,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;GClR7B;EDoRS;IACI,gBAAe;IACf,WAAU;GClRvB;EDqRS;IACI,oBAAmB;IACnB,WAAU;GCnRvB;EDsRS;IACI,mBAAkB;IAClB,eAAc;IACd,UAAS;IACT,4BAA2B;GCpRxC;;ED0RC,6CAA6C;EAE7C,8CAA8C;EAC1C;IAEI,cAAa;GCzRtB;;ED8RS;IACI,aAAY;IACZ,wBAAuB;GC3RpC;ED8RS;IACI,YAAW;IACX,wBAAuB;GC5RpC;ED+RS;IACI,oHAAmF;GC7RhG;EDiSS;IAEI,aAAY;GChSzB;;EDqSC,kDAAkD;EAElD,mCAAmC;EAC/B;IACI,oBDr/C+B;ICs/C/B,mBAAkB;IAClB,eDx/CY;ICy/CZ,gBAAe;GCnSxB;EDqSS;IACI,gBAAe;IACf,eD//Ca;ICggDb,mBAAkB;IAClB,oBAAmB;GCnShC;EDsSS;IACI,oBAAmB;GCpShC;EDuSS;IACI,mBAAkB;GCrS/B;;EDySC,mCAAmC;EAEnC,qBAAqB;EAErB;IACI,0BE7hDa;IF8hDb,eDvhDqB;ICwhDrB,mBAAkB;IAClB,gBAAe;GCxSpB;ED0SK;IACI,kBAAiB;GCxS1B;ED2SK;IACI,WAAU;GCzSnB;ED4SK;IACI,mBAAkB;IAClB,YAAW;IACX,YAAW;GC1SpB;ED6SK;IACI,mBAAkB;IAClB,YAAW;IACX,YAAW;GC3SpB;CACF;AD2TD;EAEI,0BAA0B;EACtB;IACI,mBAAkB;GC1T3B;;ED6TK;IACI,cAAa;GC1TtB;;ED6TC,8BAA8B;EAE9B,0BAA0B;EACtB;IACI,gBAAe;IACf,qGAAmE;IACnE,6BAA4B;IAC5B,2BAA0B;IAC1B,oCAAkC;IAClC,kBAAiB;IACjB,kBAAiB;GC3T1B;ED6TS;IAEI,mBAAkB;IAClB,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,UAAS;GC5TtB;ED+Ta;IACI,oBDvlDI;ICwlDJ,eD9lDS;IC+lDT,sBAAqB;IACrB,cAAa;IACb,aAAY;IACZ,sBAAqB;IACrB,iBAAgB;IAChB,mBAAkB;IAClB,SAAQ;IACR,2BAA0B;GC7T3C;EDiUS;IACI,mBAAkB;IAClB,SAAQ;IACR,UAAS;IACT,iCAAgC;IAChC,mBAAkB;IAClB,eDhnDa;GEizC1B;EDkUS;IACI,mBAAkB;IAClB,SAAQ;IACR,UAAS;IACT,iCAAgC;IAChC,mBAAkB;IAClB,eDznDa;GEyzC1B;;EDoUC,8BAA8B;EAI9B,mBAAmB;EAIX;IACI,aAAY;IACZ,aAAY;IACZ,cAAa;IACb,0BDnoDQ;ICooDR,aAAY;IACZ,eD3oDa;IC4oDb,gBAAe;IACf,iBAAgB;GCvU7B;EDyUS;IACI,qBAAoB;IACpB,gBAAe;IACf,eAAc;GCvU3B;EDyUS;IACI,iBAAgB;GCvU7B;ED0US;IACI,yBAAwB;IACxB,gBAAe;GCxU5B;;EDgVC,uBAAuB;EAEvB,mBAAmB;EAEf;IACI,oBDhqD+B;ICiqD/B,mBAAkB;IAClB,mBAAkB;GC/U3B;EDiVS;IACI,eDxqDa;ICyqDb,qBAAoB;GC/UjC;EDkVS;IACI,eD3qDQ;GE21CrB;EDmVS;IACI,gBAAe;GCjV5B;EDoVS;IACI,kBAAiB;IACjB,iBAAgB;GClV7B;;EDwVC,mBAAmB;EAEnB,2BAA2B;EACvB;IACI,4GAA0E;IAC1E,4BAA2B;IAC3B,2BAA0B;IAC1B,mBAAkB;IAClB,kCAAmC;IACnC,eDzsDiB;IC0sDjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;GCtVzB;EDwVS;IACI,gBAAe;IACf,WAAU;GCtVvB;EDyVS;IACI,oBAAmB;IACnB,WAAU;GCvVvB;ED0VS;IACI,mBAAkB;IAClB,cAAa;IACb,UAAS;IACT,4BAA2B;GCxVxC;;ED4VC,+BAA+B;EAE/B,2BAA2B;EAEvB;IACI,4GAA0E;IAC1E,6BAA4B;IAC5B,2BAA0B;IAC1B,mBAAkB;IAClB,kCAAmC;IACnC,eDzuDiB;IC0uDjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;GC3VzB;ED6VS;IACI,gBAAe;IACf,WAAU;GC3VvB;ED8VS;IACI,oBAAmB;IACnB,WAAU;GC5VvB;ED+VS;IACI,mBAAkB;IAClB,eAAc;IACd,UAAS;IACT,4BAA2B;GC7VxC;;EDmWC,+BAA+B;EAE/B,iCAAiC;EAC7B;IACI,0GAA4E;IAC5E,6BAA4B;IAC5B,2BAA0B;IAC1B,mBAAkB;IAClB,kCAAmC;IACnC,eD1wDiB;IC2wDjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;GCjWzB;EDmWS;IACI,gBAAe;IACf,WAAU;GCjWvB;EDoWS;IACI,oBAAmB;IACnB,WAAU;GClWvB;EDqWS;IACI,mBAAkB;IAClB,eAAc;IACd,UAAS;IACT,4BAA2B;GCnWxC;;EDwWC,qCAAqC;EAErC,+BAA+B;EAC3B;IACI,wGAA0E;IAC1E,6BAA4B;IAC5B,2BAA0B;IAC1B,mBAAkB;IAClB,kCAAmC;IACnC,eD1yDiB;IC2yDjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;GCtWzB;EDwWS;IACI,gBAAe;IACf,WAAU;GCtWvB;EDyWS;IACI,oBAAmB;IACnB,WAAU;GCvWvB;ED0WS;IACI,mBAAkB;IAClB,eAAc;IACd,UAAS;IACT,4BAA2B;GCxWxC;;ED8WC,mCAAmC;EAEnC,yCAAyC;EACrC;IACI,kHAAoF;IAChF,6BAA4B;IAC5B,2BAA0B;IAC1B,mBAAkB;IAClB,kCAAmC;IACnC,eD30Da;IC40Db,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;GC5W7B;ED8WS;IACI,gBAAe;IACf,WAAU;GC5WvB;ED+WS;IACI,oBAAmB;IACnB,WAAU;GC7WvB;EDgXS;IACI,mBAAkB;IAClB,eAAc;IACd,UAAS;IACT,4BAA2B;GC9WxC;;EDoXC,6CAA6C;EAE7C,mCAAmC;EAC/B;IACI,oBDh2D+B;ICi2D/B,mBAAkB;IAClB,eDn2DY;ICo2DZ,gBAAe;GClXxB;EDoXS;IACI,gBAAe;IACf,eD12Da;IC22Db,mBAAkB;IAClB,oBAAmB;GClXhC;EDqXS;IACI,oBAAmB;GCnXhC;EDsXS;IACI,mBAAkB;GCpX/B;;EDwXC,mCAAmC;EAEnC,qBAAqB;EAErB;IACI,0BEx4Da;IFy4Db,eDl4DqB;ICm4DrB,mBAAkB;IAClB,gBAAe;GCvXpB;EDyXK;IACI,kBAAiB;GCvX1B;ED0XK;IACI,WAAU;GCxXnB;CACF;ADgYD,sDAAsD;AAGtD;EAEI;IACI,YAAW;GCjYhB;;EDmYC,gCAAgC;EAE5B;IACI,cAAa;GCjYtB;;EDoYK;IACI,eAAc;IACd,oBDp6DiB;ICq6DjB,6BAA4B;IAC5B,mBAAkB;GCjY3B;EDmYS;IACI,cAAa;IACb,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;GCjY/B;EDoYS;IACI,WAAU;IACV,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,aAAY;IACZ,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;GClY9B;EDqYS;IACI,WAAU;IACV,qCAAsC;IACtC,cAAa;IACb,eAAc;GCnY3B;EDqYa;IACI,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;GCnYlC;EDuYS;IACI,WAAU;IACV,+BAAgC;IAChC,0BAAwB;IACxB,cAAa;GCrY1B;EDwYS;IACI,oBD78Da;IC88Db,eD18Da;IC28Db,gBAAe;IACf,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;GCtY/B;EDyYS;IACI,gBAAc;GCvY3B;;ED2YC,oCAAoC;EAEpC,gCAAgC;EAC5B;IACI,cAAa;GCzYtB;;ED4YK;IACI,eAAc;IACd,oBDn+DiB;ICo+DjB,6BAA4B;IAC5B,mBAAkB;GCzY3B;ED2YS;IACI,cAAa;IACb,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;GCzY/B;ED4YS;IACI,WAAU;IACV,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,aAAY;IACZ,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;GC1Y9B;ED6YS;IACI,WAAU;IACV,qCAAsC;IACtC,cAAa;IACb,eAAc;GC3Y3B;ED6Ya;IACI,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;GC3YlC;ED+YS;IACI,WAAU;IACV,+BAAgC;IAChC,0BAAwB;IACxB,cAAa;GC7Y1B;EDgZS;IACI,oBD5gEa;IC6gEb,eDzgEa;IC0gEb,gBAAe;IACf,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;GC9Y/B;EDiZS;IACI,gBAAc;GC/Y3B;;EDmZC,oCAAoC;EAEpC,sCAAsC;EAElC;IACI,cAAa;GClZtB;;EDqZK;IACI,eAAc;IACd,oBDniEiB;ICoiEjB,6BAA4B;IAC5B,mBAAkB;GClZ3B;EDoZS;IACI,cAAa;IACb,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;GClZ/B;EDqZS;IACI,WAAU;IACV,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,aAAY;IACZ,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;GCnZ9B;EDsZS;IACI,WAAU;IACV,qCAAsC;IACtC,cAAa;IACb,eAAc;GCpZ3B;EDsZa;IACI,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;GCpZlC;EDwZS;IACI,WAAU;IACV,+BAAgC;IAChC,0BAAwB;IACxB,cAAa;GCtZ1B;EDyZS;IACI,oBD5kEa;IC6kEb,eDzkEa;IC0kEb,gBAAe;IACf,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;GCvZ/B;ED0ZS;IACI,gBAAc;GCxZ3B;;ED4ZC,0CAA0C;EAE1C,oCAAoC;EAChC;IACI,cAAa;GC1ZtB;;ED6ZK;IACI,eAAc;IACd,oBDlmEiB;ICmmEjB,6BAA4B;IAC5B,mBAAkB;GC1Z3B;ED4ZS;IACI,cAAa;IACb,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;GC1Z/B;ED6ZS;IACI,WAAU;IACV,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,aAAY;IACZ,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;GC3Z9B;ED8ZS;IACI,WAAU;IACV,qCAAsC;IACtC,cAAa;IACb,eAAc;GC5Z3B;ED8Za;IACI,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;GC5ZlC;EDgaS;IACI,WAAU;IACV,+BAAgC;IAChC,0BAAwB;IACxB,cAAa;GC9Z1B;EDiaS;IACI,oBD3oEa;IC4oEb,eDxoEa;ICyoEb,gBAAe;IACf,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;GC/Z/B;EDkaS;IACI,gBAAc;GCha3B;;EDoaC,wCAAwC;EAExC,8CAA8C;EAC1C;IACI,cAAa;GClatB;;EDqaK;IACI,eAAc;IACd,oBDjqEiB;ICkqEjB,6BAA4B;IAC5B,mBAAkB;GCla3B;EDoaS;IACI,cAAa;IACb,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;GCla/B;EDqaS;IACI,WAAU;IACV,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,aAAY;IACZ,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;GCna9B;EDsaS;IACI,WAAU;IACV,qCAAsC;IACtC,cAAa;IACb,eAAc;GCpa3B;EDsaa;IACI,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;GCpalC;EDwaS;IACI,WAAU;IACV,+BAAgC;IAChC,0BAAwB;IACxB,cAAa;GCta1B;EDyaS;IACI,oBD1sEa;IC2sEb,eDvsEa;ICwsEb,gBAAe;IACf,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;GCva/B;ED0aS;IACI,gBAAc;GCxa3B;;ED4aC,kDAAkD;CCzarD;AD2aD,qDAAqD;AAErD;EACI,0BAA0B;EACtB;IACI,iBAAgB;GC1azB;;ED6aK;IACI,cAAa;GC1atB;;ED6aK;IACI,2CAA0C;IAC1C,cAAa;IACb,gBAAe;IACf,UAAS;IACT,WAAU;GC1anB;;ED6aK;IACI,cAAa;IACb,cAAa;GC1atB;;ED6aK;IACI,eAAc;GC1avB;;ED6aK;IACI,gBAAe;IACf,UAAS;IACT,YAAW;GC1apB;;ED6aK;IACI,0BAAyB;IACzB,gBAAe;IACf,UAAS;IACT,YAAW;IACX,YAAW;GC1apB;ED4aS;IACI,eAAc;IACd,cAAa;GC1a1B;;ED+aK;IACI,eAAc;IACd,gBAAe;IACf,OAAM;IACN,YAAW;IACX,aAAY;IACZ,oBDzwE+B;IC0wE/B,YAAW;IACX,0BAA4B;IAC5B,oBAAmB;GC5a5B;ED+aS;IACI,gBAAe;IACf,eDlxEQ;ICmxER,sBAAqB;GC7alC;EDibS;IACI,8BAA6B;IAC7B,YAAW;IACX,YAAW;GC/axB;EDiba;IACI,gBAAe;IACf,eD9xEI;IC+xEJ,sBAAqB;IACrB,sBAAqB;GC/atC;EDoba;IACI,YAAW;IACX,mBAAkB;GClbnC;EDqba;IACI,aAAY;IACZ,oBAAmB;GCnbpC;;EDybK;IACI,gBAAe;IACf,UAAS;IACT,YAAW;GCtbpB;;ED0bK;IAAM,YAAU;IAAE,kBAAgB;IAAE,iBAAe;IAAE,YAAU;IAAE,oBDzzEjD;ICyzEyE,mBAAiB;IAAE,iBAAe;IAAE,WAAU;IAAE,kBAAiB;GC9a/J;;ED+aK;IAAU,UAAS;IAAE,WAAU;IAAE,sBAAqB;IAAE,uBAAsB;GCxanF;;EDyaK;IAAU,eAAc;IAAI,gBAAc;GCpa/C;;EDsaK;IAAgB,sBAAoB;IAAG,YAAW;IAAE,YAAU;GChanE;;EDiaK;IAAuB,eDp0EF;ICo0EiB,sBAAoB;GC5Z/D;;ED6ZK;IAAQ,sBAAoB;IAAE,eDr0ET;ICq0EuB,0BAAyB;GCvZ1E;;EDwZK;IAAc,sBAAoB;IAAE,aAAW;GCnZpD;;EDoZC,8BAA8B;EAE9B,0BAA0B;EACtB;IACI,iBAAgB;IAChB,qGAAmE;IACnE,6BAA4B;IAC5B,2BAA0B;IAC1B,oCAAkC;GClZ3C;EDoZS;IACI,eAAc;GClZ3B;;EDsZC,8BAA8B;EAE9B,yBAAyB;EAErB;IACI,oBD31EiB;IC41EjB,mBAAkB;IAClB,mBAAkB;IAKlB;;;;MAIE;GCzZX;EDkZS;IACI,eD51Ea;GE48D1B;;EDyZC,6BAA6B;EAE7B,mBAAmB;EAGX;IACI,sBAAqB;GCzZlC;ED4ZS;IACI,sBAAqB;GC1ZlC;ED6ZS;IACI,YAAW;IACX,yBAAwB;IACxB,4BAA2B;IAC3B,YAAW;GC3ZxB;ED8ZS;IACI,mBAAkB;IAClB,aAAY;IACZ,WAAU;IACV,mBAAkB;IAClB,cAAa;IACb,0BD73EQ;IC83ER,eDp4Ea;ICq4Eb,gBAAe;IACf,iBAAgB;GC5Z7B;ED+ZS;IACI,iBAAgB;GC7Z7B;EDgaS;IACI,yBAAwB;IACxB,gBAAe;GC9Z5B;EDkaS;IACI,YAAW;GChaxB;;EDqaC,uBAAuB;EAEvB,2BAA2B;EACvB;IACI,4GAA0E;IAC1E,4BAA2B;IAC3B,2BAA0B;IAC1B,mBAAkB;IAClB,kCAAmC;IACnC,eDl6EiB;ICm6EjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;GCnazB;EDqaS;IACI,gBAAe;IACf,WAAU;GCnavB;EDsaS;IACI,oBAAmB;IACnB,WAAU;GCpavB;EDuaS;IACI,mBAAkB;IAClB,cAAa;IACb,UAAS;IACT,4BAA2B;GCraxC;;EDyaC,+BAA+B;EAE/B,2BAA2B;EAEvB;IACI,4GAA0E;IAC1E,6BAA4B;IAC5B,2BAA0B;IAC1B,mBAAkB;IAClB,kCAAmC;IACnC,eDl8EiB;ICm8EjB,mBAAkB;IAClB,mBAAkB;GCxa3B;ED0aS;IACI,gBAAe;IACf,WAAU;GCxavB;ED2aS;IACI,oBAAmB;IACnB,WAAU;GCzavB;ED4aS;IACI,mBAAkB;IAClB,eAAc;IACd,UAAS;IACT,4BAA2B;GC1axC;;ED+aC,+BAA+B;EAE/B,iCAAiC;EAC7B;IACI,0GAA4E;IAC5E,6BAA4B;IAC5B,2BAA0B;IAC1B,mBAAkB;IAClB,kCAAmC;IACnC,eDl+EiB;ICm+EjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;GC7azB;ED+aS;IACI,gBAAe;IACf,WAAU;GC7avB;EDgbS;IACI,oBAAmB;IACnB,WAAU;GC9avB;EDibS;IACI,mBAAkB;IAClB,eAAc;IACd,UAAS;IACT,4BAA2B;GC/axC;;EDobC,qCAAqC;EAErC,+BAA+B;EAC3B;IACI,wGAA0E;IAC1E,6BAA4B;IAC5B,2BAA0B;IAC1B,mBAAkB;IAClB,kCAAmC;IACnC,eDlgFiB;ICmgFjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;GClbzB;EDobS;IACI,gBAAe;IACf,WAAU;GClbvB;EDqbS;IACI,oBAAmB;IACnB,WAAU;GCnbvB;EDsbS;IACI,mBAAkB;IAClB,eAAc;IACd,UAAS;IACT,4BAA2B;GCpbxC;;ED0bC,mCAAmC;EAEnC,yCAAyC;EACrC;IACI,kHAAoF;IAChF,6BAA4B;IAC5B,2BAA0B;IAC1B,mBAAkB;IAClB,kCAAmC;IACnC,eDniFa;ICoiFb,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;GCxb7B;ED0bS;IACI,gBAAe;IACf,WAAU;GCxbvB;ED2bS;IACI,oBAAmB;IACnB,WAAU;GCzbvB;ED4bS;IACI,mBAAkB;IAClB,eAAc;IACd,UAAS;IACT,4BAA2B;GC1bxC;;ED+bC,6CAA6C;EAE7C,qBAAqB;EAErB;IACI,0BEtkFa;IFukFb,eDhkFqB;ICikFrB,mBAAkB;IAClB,gBAAe;GC9bpB;EDgcK;IACI,kBAAiB;GC9b1B;EDicK;IACI,YAAW;GC/bpB;;EDmcC,uCAAuC;EACvC;IACI,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;IAChB,mBAAkB;GChcvB;;EDmcC;IACI,mBAAkB;IAClB,kBAAiB;IACjB,oBAAmB;GChcxB;;EDmcC;IACI,mBAAkB;IAClB,kBAAiB;IACjB,oBAAmB;GChcxB;;EDmcH,yBAAyB;CChcxB;ADocD,iDAAiD;AAEjD;EACI,0BAA0B;EACtB;IACI,qGAAmE;IACnE,6BAA4B;IAC5B,2BAA0B;IAC1B,oCAAkC;IAClC,kBAAiB;IACjB,kBAAiB;IACjB,iBAAgB;GCnczB;EDqcS;IACI,UAAS;IACT,SAAQ;IACR,iCAAgC;GCnc7C;EDscS;IACI,UAAS;IACT,SAAQ;IACR,iCAAgC;GCpc7C;EDucS;IACI,cAAa;GCrc1B;;EDycC,8BAA8B;EAE9B,mBAAmB;EAEX;IACI,sBAAqB;GCxclC;ED2cS;IACI,YAAW;IACX,yBAAwB;IACxB,4BAA2B;IAC3B,YAAW;GCzcxB;ED4cS;IACI,mBAAkB;IAClB,SAAQ;IACR,OAAM;IACN,WAAU;IACV,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,cAAa;IACb,0BDppFQ;ICqpFR,eD3pFa;IC4pFb,gBAAe;IACf,YAAW;GC1cxB;ED6cS;IACI,iBAAgB;GC3c7B;ED8cS;IACI,yBAAwB;IACxB,gBAAe;GC5c5B;;EDkdC,uBAAuB;CC/c1B;ADkdD,qDAAqD;AAErD;EAEI,kBAAkB;EAElB,sBAAsB;EAEtB,0BAA0B;EACtB;IACI,gBAAe;IACf,+FAA6D;IAC7D,iBAAgB;GCpdzB;EDsdS;IACI,WAAU;GCpdvB;EDudS;IACI,WAAU;GCrdvB;;ED0dC,8BAA8B;EAE9B,2BAA2B;EAE3B;IACI,8GAAyE;IAEzE,2BAA0B;IAC1B,kCAAmC;IACnC,eDhtFqB;GEsvE1B;ED4dK;IACI,gBAAe;IACf,YAAW;GC1dpB;ED6dK;IACI,oBAAmB;IACnB,YAAW;GC3dpB;ED8dK;IACI,mBAAkB;IAClB,cAAa;IACb,UAAS;IACT,4BAA2B;GC5dpC;;EDieC,+BAA+B;EAE/B,gCAAgC;EAEhC;IACI,cAAa;GChelB;;EDmeK;IACI,eAAc;IACd,oBD/uFiB;ICgvFjB,6BAA4B;IAC5B,mBAAkB;GChe3B;EDkeS;IACI,cAAa;IACb,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;GChe/B;EDmeS;IACI,WAAU;IACV,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,aAAY;IACZ,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;GCje9B;EDoeS;IACI,YAAW;IACX,qCAAsC;IACtC,cAAa;IACb,eAAc;GCle3B;EDoea;IACI,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;GClelC;EDseS;IACI,WAAU;IACV,+BAAgC;IAChC,0BAAwB;IACxB,cAAa;GCpe1B;EDueS;IACI,oBDxxFa;ICyxFb,eDrxFa;ICsxFb,gBAAe;IACf,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;GCre/B;EDweS;IACI,gBAAc;GCte3B;;ED6eC,oCAAoC;EAEpC,2BAA2B;EAEvB;IACI,8GAA+E;IAC/E,8BAA6B;IAC7B,kCAAmC;IACnC,eDhzFiB;ICizFjB,mBAAkB;GC5e3B;ED8eS;IACI,gBAAe;IACf,YAAW;GC5exB;ED+eS;IACI,oBAAmB;IACnB,YAAW;GC7exB;EDgfS;IACI,WAAU;IACV,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,aAAY;IACZ,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;GC9e9B;EDifS;IACI,eAAc;IACd,QAAO;IACP,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,mBAAkB;IAClB,2BAA0B;GC/evC;;EDmfC,+BAA+B;EAE/B,iCAAiC;EAC7B;IACI,wGAA0E;IAC1E,2BAA0B;IAC1B,kCAAmC;IACnC,eDv1FiB;ICw1FjB,mBAAkB;GCjf3B;EDmfS;IACI,gBAAe;IACf,YAAW;GCjfxB;EDofS;IACI,oBAAmB;IACnB,YAAW;GClfxB;EDqfS;IACI,WAAU;IACV,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,aAAY;IACZ,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;GCnf9B;EDsfS;IACI,cAAa;IACb,QAAO;IACP,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,mBAAkB;IAClB,2BAA0B;GCpfvC;;EDwfC,qCAAqC;EAErC,+BAA+B;EAC3B;IACI,sGAAyE;IACzE,2BAA0B;IAC1B,kCAAmC;IACnC,eD93FiB;IC+3FjB,mBAAkB;GCtf3B;EDwfS;IACI,gBAAe;IACf,YAAW;GCtfxB;EDyfS;IACI,oBAAmB;IACnB,YAAW;GCvfxB;ED0fS;IACI,WAAU;IACV,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,aAAY;IACZ,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;GCxf9B;ED2fS;IACI,cAAa;IACb,QAAO;IACP,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,mBAAkB;IAClB,2BAA0B;GCzfvC;;ED8fC,mCAAmC;EAEnC,yCAAyC;EACrC;IACI,gHAAiF;IACjF,2BAA0B;IAC1B,kCAAmC;IACnC,eDt6FiB;ICu6FjB,mBAAkB;GC5f3B;ED8fS;IACI,gBAAe;IACf,YAAW;GC5fxB;ED+fS;IACI,WAAU;IACV,kBAAiB;IACjB,mBAAkB;IAClB,aAAY;IACZ,iBAAgB;IAChB,kBAAiB;GC7f9B;EDggBS;IACI,oBAAmB;IACnB,YAAW;GC9fxB;EDigBS;IACK,mBAAkB;IACnB,cAAa;IACb,QAAO;IACP,4BAA2B;GC/fxC;;EDmgBC,6CAA6C;CChgBhD","file":"scholarship.css","sourcesContent":["/**\tACTUAL STYLE SHEET COLORS **/\n/**\n\tColors pulled from https://hex.corvidworks.com/\n\tThese are all the default colors and need to be consolidated\n\tA number of these are CLEARLY the same color\n\tUse the following style sheet URL as of 12-20-2016 to see the colors to help with\n\tdetermining what should stay and what should go\n\thttp://www.stevenshenager.edu/wp-content/themes/independence/style.css\n**/\n\n$white \t\t: #ffffff;\n$black \t\t: #000000;\n$rose \t\t: #ffaeae;\n$gold \t\t: #e9c46a;\n$rose-red \t\t: #a61d30;\n$turquiose \t\t: #00a9a5;\n$blue-main\t\t\t: #013245; //replaces #01415a #153e50 #044054 #224a56: 12-29-2017 AJM\n$blue-grey : #dde1eb; // Added 12-29-2017 AJM\n\n$grey-light\t\t\t: tint($black, 4%);\t// Modified 12-29-2017 AJM\n$grey-light-medium\t\t: tint($black, 8%);\t// Modified 12-29-2017 AJM\n$grey-footer\t\t\t: tint($black, 88%); // Modified 12-29-2017 AJM\n\n\n//Use the applicable mixin code for the following colors; Added 12-29-2017 AJM\n// #F4F4F4 use tint($black, 4%);\n// #EBEBEB use tint($black, 8%);\n// #DDDDDD use tint($black, 13%);\n// #CCCCCC use tint($black, 20%);\n// #C3C3C3 use tint($black, 23%);\n// #B7B7B7 use tint($black, 28%);\n// #999999 use tint($black, 40%);\n// #898989 use tint($black, 46%);\n// #636569 use tint($black, 60%);\n// #585858 use tint($black, 65%);\n// #363636 use tint($black, 79%);\n// #1F1E1E use tint($black, 88%);\n\n// #ABBBC1 use tint($blue-main, 33%);\n// #dde1eb use tint($blue-main, 33%);\n","html,body\n{\n width: 100%;\n height: 100%;\n margin: 0px;\n padding: 0px;\n overflow-x: hidden; \n}\n\n\n\nbody {\n font-family: \"Muli\",sans-serif;\n font-size: 16px;\n font-weight: 400;\n background-color: $white;\n}\n\n* {\n margin: 0;\n padding: 0;\n}\n\n.content{\n width: 1000px;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n.content-list{\n width: 1200px;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n.clearfix:after {\n content: \" \";\n display: block;\n clear: both;\n}\n//************************************//\n//******* Start Desktop styles *******//\n//************************************//\n\n/** Navigation section **/\n.header-desktop {\n display: block;\n position: relative;\n padding: 24px 0;\n}\n\n.header-mobile {\n display: none;\n}\n\n.mobile-nav,\n.mobile-logo {\n display: none;\n}\n\n.link-bar {\n display: none;\n}\n\n.logo-bar {\n float: left;\n vertical-align: middle;\n\n .logo-bar-grid {\n display: inline-block;\n margin: 0 12px;\n vertical-align: middle;\n }\n\n .logo-bar-grid:first-of-type {\n margin-left: 0;\n }\n\n .logo-bar-grid:last-of-type {\n margin-right: 0;\n }\n\n .schoolLogos-iu {\n width: 175px;\n }\n\n .schoolLogos-ccsd, .schoolLogos-shc {\n width: 145px;\n }\n .schoolLogos-ca {\n width: 160px;\n }\n}\n\n.call-now {\n text-align: right;\n float: right;\n /*\n font-size: 14px;\n position: absolute;\n top: 16px;\n right: 0;\n */\n\n .call-now-text {\n font-size: 10px;\n text-transform: uppercase;\n font-style: italic;\n vertical-align: middle;\n display: inline-block;\n margin: 0 4px 0 0;\n \n span {\n display: block;\n }\n }\n\n .call-now-red {\n color: $rose-red;\n font-size: 18px;\n font-weight: bold;\n vertical-align: middle;\n display: inline-block;\n margin: 0 0 0 4px;\n }\n}\n\n.call-now:last-of-type {\n margin-top: 16px;\n}\n\n.schedule-visit {\n background: $gold;\n text-align: center;\n position: absolute;\n bottom: 0;\n right: 0;\n\n a {\n color: $white;\n text-decoration: none;\n font-weight: bold;\n margin: 10px 12px;\n display: block;\n }\n\n}\n/** End Navigation section **/\n \n /** Hero Image section **/\n .hero{\n background: url(/images/projects/leia/hero-large.png);\n background-repeat: no-repeat;\n background-color: tint($black, 4%);\n background-position: center top;\n background-size: cover;\n min-height: 590px;\n max-height: 590px;\n \n .hero-links {\n \n bottom: -250px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n position: relative;\n text-align: center;\n \n \n a {\n background: $blue-main;\n color: $white;\n display: inline-block;\n padding: 15px;\n margin: 15px;\n text-decoration: none;\n min-width: 220px;\n \n }\n }\n \n h1{\n position: relative;\n top: 125px;\n text-align: center;\n color: $white;\n }\n \n h2{\n position: relative;\n top: 125px;\n text-align: center;\n color: $white;\n }\n\n }\n /** End Hero Image section **/\n\n /** Intro area styles **/\n \n .intro{\n background: $white;\n padding: 40px 10px;\n text-align: center;\n \n h2 {\n color: $rose-red;\n }\n\n h2:first-of-type {\n font-size: 2em;\n }\n\n p {\n padding-top: 24px;\n }\n\n form {\n margin-top: 24px;\n }\n\n .policies{\n \n text-align: left;\n \n h3{\n text-align: center;\n padding-bottom: 20px;\n }\n \n ul, ol{\n text-align: left;\n padding-left: 25px;\n padding-bottom: 20px;\n }\n }\n \n .terms{\n \n text-align: left;\n \n h3{\n text-align: center;\n padding-bottom: 20px;\n }\n \n ul, ol{\n text-align: left;\n padding-left: 25px;\n padding-bottom: 20px;\n }\n }\n }\n /** End Intro area styles **/\n\n /** Thank You page Intro styles **/\n .thank-you {\n #intro {\n background: #DDe1EB;\n text-align: center;\n padding: 70px;\n height: auto;\n \n .enclose{\n max-width: 1200px;\n margin: auto;\n }\n\n h1 {\n color: #a61d30;\n font-size: 36px;\n }\n\n h2 {\n color: #a61d30;\n margin: 0 auto;\n }\n\n h2:first-of-type {\n font-size: 2em;\n }\n\n h2.narrow {\n width: 35%;\n margin-top: 56px;\n }\n\n p {\n padding-top: 24px;\n margin: auto;\n }\n\n p.narrow {\n width: 60%;\n }\n }\n }\n /** End Intro area styles **/\n \n /** Form styles **/\n .reply-form {\n h2{\n text-align: left;\n }\n\n p {\n float: none;\n padding-top: 25px;\n width: 100%;\n text-align: left;\n }\n \n select {\n appearance: none;\n background-image: url(\"/images/projects/common/select-arrow.png\");\n background-position: right center;\n background-repeat: no-repeat;\n background-color: $blue-grey;\n border-color: $rose-red;\n border-radius: 0;\n border-style: none none solid;\n border-width: 0 0 2px;\n color: tint($black, 12%);\n font-size: 16px;\n font-weight: 300;\n line-height: 22px;\n padding: 10px;\n width: 47%;\n display: inline-block;\n margin: 10px 0;\n }\n \n select.left {\n float: left;\n }\n \n select.right {\n float: right;\n }\n\n input[type=\"text\"] {\n background: $blue-grey none repeat scroll 0 0;\n border-color: $rose-red;\n border-radius: 0;\n border-style: none none solid;\n border-width: 0 0 2px;\n color: tint($black, 12%);\n font-size: 16px;\n font-weight: 300;\n line-height: 22px;\n padding: 8px 10px;\n margin: 10px 0;\n width: 45%;\n display: inline-block;\n }\n \n input[type=\"text\"].left {\n float: left;\n }\n \n input[type=\"text\"].right {\n float: right;\n }\n \n input[type=\"submit\"] {\n float: right;\n width: 200px;\n padding: 15px;\n background-color: $blue-main;\n border: none;\n color: $white;\n font-size: 20px;\n margin-top: 10px;\n }\n \n input[type=\"image\"] {\n position: relative;\n right: -350px;\n top: -140px;\n }\n\n .right-field{\n float: right;\n }\n\n .left-field{\n float: left;\n }\n \n \n .check{\n margin-top: 10px;\n float: left;\n }\n\n .privacy{\n padding: 10px !important;\n font-size: 20px;\n\n span{\n padding-left: 10px;\n padding-top: 15px;\n font-size: 24px;\n color: #013245;\n float: left;\n } // span\n } // .privacy\n \n .disclaimer-text{\n font-size: 14px;\n padding-top: 45px;\n } // .disclaimer-text\n \n .error-message {\n display: none;\n font-size: 20px;\n color: red;\n } // .error-message\n \n }\n /** End form styles **/\n \n /** GNI section **/\n \n .gni{\n background: $blue-grey;\n padding: 40px 10px;\n text-align: center;\n \n h2{\n color: $rose-red;\n padding-bottom: 15px;\n }\n \n h3{\n color: $blue-main;\n }\n \n p{\n padding: 15px 0;\n }\n \n .gni-logo{\n margin: 25px auto;\n max-height: 95px;\n }\n \n \n }\n \n /** GNI section **/\n \n /** scholarship section **/ \n .scholarship{\n background: url(/images/projects/leia/scholarship-large.png) no-repeat;\n background-position: center top;\n background-size: cover;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n\n h2{\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 40%;\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -95px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n }\n /** End scholarship section **/ \n \n /** scholarship list section **/\n \n .scholarship-list-mobile{\n \n display: none;\n }\n \n .scholarship-list-desktop{ \n \n display: block;\n background: $white;\n padding: 100px 0 40px 0;\n text-align: center;\n max-height: 500px;\n min-height: 500px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n \n .right-list{\n float: right;\n width: 600px;\n }\n \n .left-list{\n float: left;\n width: 600px;\n }\n \n \n \n \n .list{\n display: none;\n float: left;\n }\n \n ul{\n width: 75%;\n margin-left: 40px;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n \n \n .active-list{\n border-left: 1px solid $rose-red !important;\n padding: 15px;\n display: block;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n float: right;\n \n \n p{\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n }\n \n .active-header{\n background: url(/images/projects/leia/active-list-bg.png) no-repeat !important;\n color: $white !important;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n }\n \n .header {\n background: $white none repeat scroll 0 0;\n background-image: none;\n color: $rose-red;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n width: 600px;\n }\n \n hr{\n color: $rose-red;\n }\n \n .header:hover{\n cursor:pointer;\n }\n \n \n \n }\n \n /** end scholarship list section **/\n \n /** High School section **/\n \n .highSchool{\n background: url(/images/projects/leia/high-school-large.png) no-repeat ;\n background-position: center top;\n background-size: cover;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n \n h2{\n font-size: 32px;\n width: 30%;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 40%;\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n \n .highSchool-list-mobile{\n display: none;\n }\n \n .highSchool-list-desktop{ \n \n display: block;\n background: $white;\n padding: 100px 0 40px 0;\n text-align: center;\n max-height: 600px;\n min-height: 600px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n \n .right-list{\n float: right;\n width: 600px;\n }\n \n .left-list{\n float: left;\n width: 600px;\n }\n \n \n \n \n .list{\n display: none;\n float: left;\n }\n \n ul, ol{\n width: 75%;\n margin-left: 40px;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n \n \n .active-list{\n border-left: 1px solid $rose-red !important;\n padding: 15px;\n display: block;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n float: right;\n \n \n p{\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n }\n \n .active-header{\n background: url(/images/projects/leia/active-list-bg.png) no-repeat !important;\n color: $white !important;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n }\n \n .header {\n background: $white none repeat scroll 0 0;\n background-image: none;\n color: $rose-red;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n width: 600px;\n }\n \n hr{\n color: $rose-red;\n }\n \n .header:hover{\n cursor:pointer;\n }\n \n \n \n }\n\n /** End High School section **/\n \n /** Adult scholarship section **/\n .adult{\n background: $grey-green url(/images/projects/leia/adult-large.png) no-repeat;\n background-position: center top;\n background-size: cover;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n \n h2{\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%;\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n \n .adult-list-mobile{\n display: none;\n }\n \n .adult-list-desktop{ \n \n display: block;\n background: $white;\n padding: 100px 0 40px 0;\n text-align: center;\n max-height: 600px;\n min-height: 600px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n \n .right-list{\n float: right;\n height: 500px;\n width: 598px;\n border-left: 1px solid $rose-red !important;\n\n }\n \n .left-list{\n float: left;\n width: 600px;\n }\n \n \n \n \n .list{\n display: none;\n float: left;\n }\n \n ul, ol{\n width: 75%;\n margin-left: 40px;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n \n \n .active-list{\n padding: 15px;\n display: block;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n float: right;\n \n \n p{\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n }\n \n .active-header{\n background: url(/images/projects/leia/active-list-bg.png) no-repeat !important;\n color: $white !important;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n }\n \n .header {\n background: $white none repeat scroll 0 0;\n background-image: none;\n color: $rose-red;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n width: 600px;\n }\n \n hr{\n color: $rose-red;\n }\n \n .header:hover{\n cursor:pointer;\n }\n \n \n \n }\n /** End Adult scholarship section **/\n \n \n /** GED scholarship section **/\n .ged{\n background: $grey-green url(/images/projects/leia/ged-large.png) no-repeat;\n background-position: center top;\n background-size: cover;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n \n h2{\n font-size: 32px;\n width: 40%\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n \n .ged-list-mobile{\n display: none;\n }\n .ged-list-desktop{ \n \n display: block;\n background: $white;\n padding: 100px 0 40px 0;\n text-align: center;\n max-height: 500px;\n min-height: 500px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n \n .right-list{\n float: right;\n height: 500px;\n width: 598px;\n border-left: 1px solid $rose-red !important;\n\n }\n \n .left-list{\n float: left;\n width: 600px;\n }\n \n \n \n \n .list{\n display: none;\n float: left;\n }\n \n ul, ol{\n width: 75%;\n margin-left: 40px;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n \n \n .active-list{\n padding: 15px;\n display: block;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n float: right;\n \n \n p{\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n }\n \n .active-header{\n background: url(/images/projects/leia/active-list-bg.png) no-repeat !important;\n color: $white !important;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n }\n \n .header {\n background: $white none repeat scroll 0 0;\n background-image: none;\n color: $rose-red;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n width: 600px;\n }\n \n hr{\n color: $rose-red;\n }\n \n .header:hover{\n cursor:pointer;\n }\n \n \n \n }\n /** End GED scholarship section **/\n \n /** international scholarship section **/\n .international{\n background: $grey-green url(/images/projects/leia/international-large.png) no-repeat;\n background-position: center top;\n background-size: cover;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n \n h2{\n font-size: 32px;\n width: 30%\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 40%\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n \n .international-list-mobile{\n display: none;\n }\n .international-list-desktop{ \n \n display: block;\n background: $white;\n padding: 100px 0 40px 0;\n text-align: center;\n max-height: 500px;\n min-height: 500px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n \n .right-list{\n float: right;\n height: 500px;\n width: 598px;\n border-left: 1px solid $rose-red !important;\n\n }\n \n .left-list{\n float: left;\n width: 600px;\n }\n \n \n \n \n .list{\n display: none;\n float: left;\n }\n \n ul, ol{\n width: 75%;\n margin-left: 40px;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n \n \n .active-list{\n padding: 15px;\n display: block;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n float: right;\n \n \n p{\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n }\n \n .active-header{\n background: url(/images/projects/leia/active-list-bg.png) no-repeat !important;\n color: $white !important;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n }\n \n .header {\n background: $white none repeat scroll 0 0;\n background-image: none;\n color: $rose-red;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n width: 600px;\n }\n \n hr{\n color: $rose-red;\n }\n \n .header:hover{\n cursor:pointer;\n }\n \n \n \n }\n /** End international scholarship section **/\n \n /** General information section **/\n .general{\n background: $blue-grey;\n padding: 50px 30px;\n color: $blue-main;\n text-align: cen;\n \n h2{\n font-size: 24px;\n color: $rose-red;\n text-align: center;\n margin-bottom: 25px;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n }\n \n ul{\n padding-left: 15px;\n }\n\n }\n /** General information section **/\n \n /** Footer styles **/\n \n .footer{\n background-color: $grey-footer;\n color: $white;\n padding: 75px 20px;\n font-size: 12px;\n \n a{\n color: $white;\n }\n \n ul, li{\n margin-left: 15px;\n }\n \n p{\n width: 50%;\n }\n \n .accsc {\n position: relative;\n right: -75%;\n top: -200px;\n }\n \n .social {\n position: relative;\n right: -75%;\n top: -200px;\n }\n \n }\n \n\n\n@media only screen and (max-width: 1080px){ \n \n \n /** General Styles **/\n \n .content-list {\n width: 1000px;\n }\n \n /** End General Styles **/\n \n /** Navigation section **/\n .header-desktop {\n padding: 10px 25px;\n }\n\n .link-bar {\n display: none;\n }\n \n .logo-bar {\n .logo-bar-grid {\n margin: 0 8px;\n }\n }\n\n a {\n color: $white;\n text-decoration: none;\n }\n \n /** End Navigation section **/\n \n /** scholarship section **/ \n \n .scholarship {\n background: url(/images/projects/leia/scholarship-large.png) 80% no-repeat;\n background-position: 45% 5%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n\n h2 {\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n\n p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 40%;\n }\n\n .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -95px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n }\n /** End scholarship section **/ \n \n /** scholarship list section **/\n .scholarship-list-mobile{\n \n display: none;\n }\n \n .scholarship-list-desktop{ \n \n .right-list{\n float: right;\n width: 500px !important;\n }\n \n .left-list{\n float: left;\n width: 500px !important;\n }\n \n .active-header{\n background: url(/images/projects/leia/active-list-bg-med.png) no-repeat !important;\n \n }\n \n .header {\n \n width: 500px;\n }\n \n }\n \n /** end scholarship list section **/\n \n \n /** High School section **/\n \n .highSchool{\n background: url(/images/projects/leia/high-school-large.png) 80% no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n \n h2{\n font-size: 32px;\n width: 30%;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 40%;\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n \n \n\n /** End High School section **/\n \n /** High School list section **/\n .highSchool-list-mobile{\n \n display: none;\n }\n \n .highSchool-list-desktop{ \n \n max-height: 400px;\n min-height: 400px;\n \n .right-list{\n float: right;\n width: 500px !important;\n }\n \n .left-list{\n float: left;\n width: 500px !important;\n }\n \n .active-header{\n background: url(/images/projects/leia/active-list-bg-med.png) no-repeat !important;\n \n }\n \n .header {\n \n width: 500px;\n }\n \n }\n \n /** end High School list section **/\n \n /** Adult scholarship section **/\n .adult{\n background: $grey-green url(/images/projects/leia/adult-large.png) no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n \n h2{\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%;\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n \n \n /** End Adult scholarship section **/\n \n /** Adult scholarship list section **/\n .adult-list-mobile{\n \n display: none;\n }\n \n .adult-list-desktop{ \n \n max-height: 500px;\n min-height: 500px;\n \n .right-list{\n float: right;\n width: 499px !important;\n }\n \n .left-list{\n float: left;\n width: 500px !important;\n }\n \n .active-header{\n background: url(/images/projects/leia/active-list-bg-med.png) no-repeat !important;\n \n }\n \n .header {\n \n width: 500px;\n }\n \n }\n \n /** end Adult scholarship list section **/\n \n /** GED scholarship section **/\n .ged{\n background: $grey-green url(/images/projects/leia/ged-large.png) no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n \n h2{\n font-size: 32px;\n width: 40%\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n \n \n /** End GED scholarship section **/\n \n /** GED scholarship list section **/\n .ged-list-mobile{\n \n display: none;\n }\n \n .ged-list-desktop{ \n \n .right-list{\n float: right;\n width: 499px !important;\n }\n \n .left-list{\n float: left;\n width: 500px !important;\n }\n \n .active-header{\n background: url(/images/projects/leia/active-list-bg-med.png) no-repeat !important;\n \n }\n \n .header {\n \n width: 500px;\n }\n \n }\n \n /** end GED scholarship list section **/\n \n /** international scholarship section **/\n .international{\n background: $grey-green url(/images/projects/leia/international-large.png) no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n \n h2{\n font-size: 32px;\n width: 30%\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 40%\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n \n \n /** End international scholarship section **/\n \n /** international scholarship list section **/\n .international-list-mobile{\n \n display: none;\n }\n \n .international-list-desktop{ \n \n .right-list{\n float: right;\n width: 499px !important;\n }\n \n .left-list{\n float: left;\n width: 500px !important;\n }\n \n .active-header{\n background: url(/images/projects/leia/active-list-bg-med.png) no-repeat !important;\n \n }\n \n .header {\n \n width: 500px;\n }\n \n }\n \n /** end international scholarship list section **/\n \n /** General information section **/\n .general{\n background: $blue-grey;\n padding: 50px 30px;\n color: $blue-main;\n text-align: cen;\n \n h2{\n font-size: 24px;\n color: $rose-red;\n text-align: center;\n margin-bottom: 25px;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n }\n \n ul{\n padding-left: 15px;\n }\n\n }\n /** General information section **/\n \n /** Footer styles **/\n \n .footer{\n background-color: $grey-footer;\n color: $white;\n padding: 75px 20px;\n font-size: 12px;\n \n ul, li{\n margin-left: 15px;\n }\n \n p{\n width: 50%;\n }\n \n .accsc {\n position: relative;\n right: -75%;\n top: -200px;\n }\n \n .social {\n position: relative;\n right: -75%;\n top: -200px;\n }\n \n }\n \n \n}\n//** End @media only screen and (max-width: 1080px) **//\n \n//************************************//\n//******* End desktop styles *********//\n//************************************//\n\n//************************************//\n//******* Start Mobile styles ********//\n//************************************// \n \n@media only screen and (max-width: 1024px){ \n\n /** Navigation section **/\n .header-desktop {\n padding: 10px 25px;\n }\n\n .link-bar {\n display: none;\n }\n \n /** End Navigation section **/\n \n /** Hero Image section **/\n .hero {\n padding: 75px 0;\n background: url(/images/projects/leia/hero-large.png) 80% no-repeat;\n background-position: 25% 50%;\n background-size: auto 100%;\n background-color: tint($black, 4%);\n max-height: 350px;\n min-height: 350px;\n \n .hero-links {\n \n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n text-align: center;\n bottom: 0;\n \n \n a {\n background: $blue-main;\n color: $white;\n display: inline-block;\n padding: 15px;\n margin: 15px;\n text-decoration: none;\n min-width: 220px;\n position: relative;\n top: 75%;\n transform: translateY(75%);\n }\n }\n \n h1{\n position: relative;\n top: 10%;\n left: 50%;\n transform: translate(-50%, -10%);\n text-align: center;\n color: $white;\n }\n \n h2{\n position: relative;\n top: 10%;\n left: 50%;\n transform: translate(-50%, -10%);\n text-align: center;\n color: $white;\n }\n\n }\n /** End Hero Image section **/\n \n \n \n /** form styles **/\n \n .reply-form {\n \n input[type=\"submit\"] {\n float: right;\n width: 200px;\n padding: 15px;\n background-color: $blue-main;\n border: none;\n color: $white;\n font-size: 20px;\n margin-top: 10px;\n }\n span{\n padding-bottom: 25px;\n font-size: 18px;\n color: #013245;\n }\n .check{\n margin-top: 10px;\n }\n\n .privacy{\n padding: 10px !important;\n font-size: 20px;\n \n \n\n }\n\n }\n \n /** End form styles **/\n \n /** GNI section **/\n \n .gni{\n background: $blue-grey;\n padding: 40px 10px;\n text-align: center;\n \n h2{\n color: $rose-red;\n padding-bottom: 15px;\n }\n \n h3{\n color: $blue-main;\n }\n \n p{\n padding: 15px 0;\n }\n \n .gni-logo{\n margin: 25px auto;\n max-height: 95px;\n }\n \n \n }\n \n /** GNI section **/\n \n /** scholarship section **/ \n .scholarship{\n background: url(/images/projects/leia/scholarship-large.png) 80% no-repeat;\n background-position: 45% 5%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n\n h2{\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 40%;\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -95px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n }\n /** End scholarship section **/ \n\n /** High School section **/\n \n .highSchool{\n background: url(/images/projects/leia/high-school-large.png) 80% no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n \n h2{\n font-size: 32px;\n width: 30%;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 40%;\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n \n\n /** End High School section **/\n \n /** Adult scholarship section **/\n .adult{\n background: $grey-green url(/images/projects/leia/adult-large.png) no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n \n h2{\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%;\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n \n /** End Adult scholarship section **/\n \n /** GED scholarship section **/\n .ged{\n background: $grey-green url(/images/projects/leia/ged-large.png) no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n \n h2{\n font-size: 32px;\n width: 40%\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n \n \n /** End GED scholarship section **/\n \n /** international scholarship section **/\n .international{\n background: $grey-green url(/images/projects/leia/international-large.png) no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n \n h2{\n font-size: 32px;\n width: 40%\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n \n \n /** End international scholarship section **/\n \n /** General information section **/\n .general{\n background: $blue-grey;\n padding: 50px 30px;\n color: $blue-main;\n text-align: cen;\n \n h2{\n font-size: 24px;\n color: $rose-red;\n text-align: center;\n margin-bottom: 25px;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n }\n \n ul{\n padding-left: 15px;\n }\n\n }\n /** General information section **/\n \n /** Footer styles **/\n \n .footer{\n background-color: $grey-footer;\n color: $white;\n padding: 75px 20px;\n font-size: 12px;\n \n ul, li{\n margin-left: 15px;\n }\n \n p{\n width: 50%;\n }\n \n }\n\n \n \n}\n\n/** End @media only screen and (max-width: 1024px) **/\n\n\n@media only screen and (max-width: 999px){ \n \n .content{\n width: 100%;\n }\n /** scholarship list section **/\n \n .scholarship-list-desktop{ \n display: none;\n }\n \n .scholarship-list-mobile{\n display: block;\n background: $white;\n padding: 70px 10px 40px 10px;\n text-align: center;\n \n .list{\n display: none;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n \n ul, ol{\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n \n .active-list{\n width: 90%;\n border: 1px solid $rose-red !important;\n padding: 15px;\n display: block;\n \n p{\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n }\n \n .active-header{\n width: 90%;\n background: $rose-red !important;\n color: $white !important;\n padding: 15px;\n }\n \n .header {\n background: $white;\n color: $rose-red;\n font-size: 18px;\n margin-top: 10px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n \n .header:hover{\n cursor:pointer;\n }\n \n }\n /** end scholarship list section **/\n \n /** High School list section **/\n .highSchool-list-desktop{ \n display: none;\n }\n \n .highSchool-list-mobile{\n display: block;\n background: $white;\n padding: 70px 10px 40px 10px;\n text-align: center;\n \n .list{\n display: none;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n \n ul, ol{\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n \n .active-list{\n width: 90%;\n border: 1px solid $rose-red !important;\n padding: 15px;\n display: block;\n \n p{\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n }\n \n .active-header{\n width: 90%;\n background: $rose-red !important;\n color: $white !important;\n padding: 15px;\n }\n \n .header {\n background: $white;\n color: $rose-red;\n font-size: 18px;\n margin-top: 10px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n \n .header:hover{\n cursor:pointer;\n }\n \n }\n /** end High School list section **/\n \n /** Adult Scholarship list section **/\n \n .adult-list-desktop{ \n display: none;\n }\n \n .adult-list-mobile{\n display: block;\n background: $white;\n padding: 70px 10px 40px 10px;\n text-align: center;\n \n .list{\n display: none;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n \n ul, ol{\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n \n .active-list{\n width: 90%;\n border: 1px solid $rose-red !important;\n padding: 15px;\n display: block;\n \n p{\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n }\n \n .active-header{\n width: 90%;\n background: $rose-red !important;\n color: $white !important;\n padding: 15px;\n }\n \n .header {\n background: $white;\n color: $rose-red;\n font-size: 18px;\n margin-top: 10px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n \n .header:hover{\n cursor:pointer;\n }\n \n }\n /** end Adult Scholarship list section **/\n\n /** GED scholarship list section **/\n .ged-list-desktop{ \n display: none;\n }\n \n .ged-list-mobile{\n display: block;\n background: $white;\n padding: 70px 10px 40px 10px;\n text-align: center;\n \n .list{\n display: none;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n \n ul, ol{\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n \n .active-list{\n width: 90%;\n border: 1px solid $rose-red !important;\n padding: 15px;\n display: block;\n \n p{\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n }\n \n .active-header{\n width: 90%;\n background: $rose-red !important;\n color: $white !important;\n padding: 15px;\n }\n \n .header {\n background: $white;\n color: $rose-red;\n font-size: 18px;\n margin-top: 10px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n \n .header:hover{\n cursor:pointer;\n }\n \n }\n /** end GED scholarship list section **/\n \n /** international scholarship list section **/\n .international-list-desktop{ \n display: none;\n }\n \n .international-list-mobile{\n display: block;\n background: $white;\n padding: 70px 10px 40px 10px;\n text-align: center;\n \n .list{\n display: none;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n \n ul, ol{\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n \n .active-list{\n width: 90%;\n border: 1px solid $rose-red !important;\n padding: 15px;\n display: block;\n \n p{\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n }\n \n .active-header{\n width: 90%;\n background: $rose-red !important;\n color: $white !important;\n padding: 15px;\n }\n \n .header {\n background: $white;\n color: $rose-red;\n font-size: 18px;\n margin-top: 10px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n \n .header:hover{\n cursor:pointer;\n }\n \n }\n /** end international scholarship list section **/\n}\n/** End @media only screen and (max-width: 999px) **/\n \n@media only screen and (max-width: 768px){ \n /** Navigation section **/\n .header{\n margin-top: 60px;\n }\n \n .header-desktop{\n display: none;\n }\n \n .main-nav{\n background: #ffffff none repeat scroll 0 0;\n padding: 10px;\n position: fixed;\n top: 50px;\n z-index: 1;\n }\n \n .desktop-nav{\n display: none; \n padding: 10px;\n \n }\n .mobile-logo{\n display: block;\n }\n \n .cross{\n position: fixed;\n top: 90px;\n right: 25px;\n }\n \n .logo-bar{\n background-color: #ebebeb;\n position: fixed;\n top: 60px;\n width: 100%;\n z-index: 99;\n \n img{\n width: inherit;\n padding: 10px;\n }\n }\n \n \n .mobile-nav{\n display: block;\n position: fixed;\n top: 0;\n z-index: 99;\n height: 50px;\n background: $blue-grey;\n width: 100%;\n border: $blue-grey 1px solid;\n margin-bottom: 25px;\n \n \n a{\n font-size: 16px;\n color: $blue-main;\n display: inline-block;\n \n }\n \n .nav-top{\n text-align: center !important;\n float: none;\n width: 100%;\n \n a{\n font-size: 24px;\n color: $blue-main;\n display: inline-block;\n text-decoration: none;\n \n\n }\n \n .left-link{\n float: left;\n padding-left: 40px;\n }\n \n .right-link{\n float: right;\n padding-right: 40px;\n }\n \n }\n }\n \n .hamburger{\n position: fixed;\n top: 90px;\n right: 25px;\n }\n \n \n .menu{z-index:50; font-weight:bold; font-size:0.8em; width:100%; background:$blue-main; position:absolute; text-align:left; top: 130px; padding: 5px 10px;}\n .menu ul {margin: 0; padding: 0; list-style-type: none; list-style-image: none;}\n .menu li {display: block; padding:10px 0; }\n //.menu li:hover{display: block; background:#181818; padding:15px 0 15px 0;}\n .menu ul li a { text-decoration:none; margin: 0px; color:#fff;}\n .menu ul li a:hover { color: $white; text-decoration:none;}\n .menu a{text-decoration:none; color:$white; display: block !important;}\n .menu a:hover{text-decoration:none; color:white;}\n /** End Navigation section **/\n \n /** Hero Image section **/\n .hero{\n padding: 160px 0;\n background: url(/images/projects/leia/hero-large.png) 80% no-repeat;\n background-position: 25% 50%;\n background-size: auto 100%;\n background-color: tint($black, 4%);\n \n .hero-links{\n display: block;\n }\n \n }\n /** End Hero Image section **/\n \n /** Intro area styles **/\n \n .intro{\n background: $white;\n padding: 40px 10px;\n text-align: center;\n \n h2{\n color: $rose-red;\n }\n /*\n p {\n padding-bottom: 25px;\n }\n */\n }\n \n /** End Intro area styles **/\n \n /** form styles **/\n \n .reply-form{\n input[type=\"text\"]{\n width: 90% !important;\n }\n \n select {\n width: 93% !important;\n }\n\n p {\n float: none;\n padding: 5px !important;\n text-align: left !important;\n width: 100%;\n }\n\n input[type=\"submit\"] {\n position: relative;\n float: right;\n width: 50%;\n margin-right: 25px;\n padding: 15px;\n background-color: $blue-main;\n color: $white;\n font-size: 20px;\n margin-top: 10px;\n }\n\n .check{\n margin-top: 10px;\n }\n\n .privacy{\n padding: 10px !important;\n font-size: 20px;\n\n }\n \n input.right[type=\"text\"], input.left[type=\"text\"], select.right{\n float: none;\n }\n\n }\n \n /** End form styles **/\n \n /** scholarship section **/ \n .scholarship{\n background: url(/images/projects/leia/scholarship-large.png) 80% no-repeat;\n background-position: 45% 5%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n\n h2{\n font-size: 32px;\n width: 60%;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 60%;\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -95px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n }\n /** end scholarship section **/ \n \n /** High School section **/\n \n .highSchool{\n background: url(/images/projects/leia/high-school-large.png) 80% no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: center;\n \n h2{\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%;\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n\n /** End High School section **/\n \n /** Adult scholarship section **/\n .adult{\n background: $grey-green url(/images/projects/leia/adult-large.png) no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n \n h2{\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%;\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n \n /** End Adult scholarship section **/\n \n /** GED scholarship section **/\n .ged{\n background: $grey-green url(/images/projects/leia/ged-large.png) no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n \n h2{\n font-size: 32px;\n width: 40%\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n \n \n /** End GED scholarship section **/\n \n /** international scholarship section **/\n .international{\n background: $grey-green url(/images/projects/leia/international-large.png) no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n position: relative;\n text-align: left;\n \n h2{\n font-size: 32px;\n width: 40%\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n \n /** End international scholarship section **/\n \n /** Footer styles **/\n \n .footer{\n background-color: $grey-footer;\n color: $white;\n padding: 75px 20px;\n font-size: 12px;\n \n ul, li{\n margin-left: 15px;\n }\n \n p{\n width: 100%;\n }\n }\n\n /** aligns the images to the center **/\n .footer-img{\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 25px;\n text-align: center;\n }\n\n .social{\n position: relative;\n top: 0 !important;\n right: 0 !important;\n }\n \n .accsc{\n position: relative;\n top: 0 !important;\n right: 0 !important;\n\n }\n/** End Footer styles **/\n \n}\n\n/** @media only screen and (max-width: 768px) **/\n\n@media only screen and (max-width: 640px){\n /** Hero Image section **/\n .hero{\n background: url(/images/projects/leia/hero-large.png) 80% no-repeat;\n background-position: 25% 50%;\n background-size: auto 100%;\n background-color: tint($black, 4%);\n max-height: 200px;\n min-height: 200px;\n margin-top: 60px;\n \n h1 {\n left: 50%;\n top: 50%;\n transform: translate(-50%, -50%);\n }\n \n h2 {\n left: 50%;\n top: 50%;\n transform: translate(-50%, -50%);\n }\n \n .hero-links{\n display: none;\n }\n \n }\n /** End Hero Image section **/\n \n /** form styles **/\n .reply-form{\n input[type=\"text\"]{\n width: 90% !important;\n }\n\n p {\n float: none;\n padding: 5px !important;\n text-align: left !important;\n width: 100%;\n }\n\n input[type=\"submit\"] {\n position: relative;\n right: 0;\n top: 0;\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n padding: 15px;\n background-color: $blue-main;\n color: $white;\n font-size: 20px;\n float: none;\n }\n\n .check{\n margin-top: 10px;\n }\n\n .privacy{\n padding: 10px !important;\n font-size: 20px;\n\n }\n\n }\n\n /** End form styles **/\n\n}\n/** end @media only screen and (max-width: 640px) **/\n\n@media only screen and (max-width: 360px){\n \n /** Navigation **/\n \n /** End Navigation **/\n \n /** Hero Image section **/\n .hero{\n padding: 75px 0;\n background: url(/images/projects/leia/hero-360.png) no-repeat;\n margin-top: 60px;\n \n h1 {\n top: 100px;\n }\n \n h2 {\n top: 100px;\n }\n \n \n }\n /** End Hero Image section **/\n \n /** scholarship section **/\n \n .scholarship{\n background: $tan url(/images/projects/leia/scholarship-360.png) no-repeat;\n //min-height: 750px;\n padding: 300px 10px 0 10px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n \n h2{\n font-size: 24px;\n width: 100%;\n }\n \n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 100%;\n }\n \n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -70px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n }\n \n /** end scholarship section **/\n \n /** scholarship list section **/\n \n .scholarship-list-desktop{ \n display: none;\n }\n \n .scholarship-list-mobile{\n display: block;\n background: $white;\n padding: 70px 10px 40px 10px;\n text-align: center;\n \n .list{\n display: none;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n \n ul, ol{\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n \n .active-list{\n width: 100%;\n border: 1px solid $rose-red !important;\n padding: 15px;\n display: block;\n \n p{\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n }\n \n .active-header{\n width: 90%;\n background: $rose-red !important;\n color: $white !important;\n padding: 15px;\n }\n \n .header {\n background: $white;\n color: $rose-red;\n font-size: 18px;\n margin-top: 10px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n \n .header:hover{\n cursor:pointer;\n }\n \n \n \n }\n \n /** end scholarship list section **/\n \n /** High School section **/\n \n .highSchool{\n background: $blue-grey url(/images/projects/leia/high-school-360.png) no-repeat;\n padding: 325px 10px 40px 10px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n text-align: center;\n \n h2{\n font-size: 24px;\n width: 100%;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 100%;\n }\n \n ul, ol{\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n \n .apply-button{\n bottom: -100px;\n left: 0;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n position: relative;\n transform: translateX(0px);\n }\n }\n\n /** End High School section **/\n \n /** Adult scholarship section **/\n .adult{\n background: $grey-green url(/images/projects/leia/adult-360.png) no-repeat;\n padding: 325px 10px 0 10px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n text-align: center;\n \n h2{\n font-size: 24px;\n width: 100%;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 100%;\n }\n \n ul, ol{\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n \n .apply-button{\n bottom: -75px;\n left: 0;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n position: relative;\n transform: translateX(0px);\n }\n \n }\n /** End Adult scholarship section **/\n \n /** GED scholarship section **/\n .ged{\n background: $darker-grey url(/images/projects/leia/ged-360.png) no-repeat;\n padding: 300px 10px 0 10px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n text-align: center;\n \n h2{\n font-size: 24px;\n width: 100%;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 100%;\n }\n \n ul, ol{\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n \n .apply-button{\n bottom: -75px;\n left: 0;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n position: relative;\n transform: translateX(0px);\n }\n \n }\n \n /** End GED scholarship section **/\n \n /** international scholarship section **/\n .international{\n background: $blue-main url(/images/projects/leia/international-360.png) no-repeat;\n padding: 300px 10px 0 10px;\n border-bottom: 10px solid $rose-red;\n color: $white;\n text-align: center;\n \n h2{\n font-size: 24px;\n width: 100%;\n }\n \n ul, ol{\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n\n p{\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 100%;\n }\n\n .apply-button{\n position: relative;\n bottom: -75px;\n left: 0;\n transform: translateX(-50%);\n }\n \n }\n /** End international scholarship section **/\n \n \n \n}\n// End @media only screen and (max-width: 360px)\n\n//************************************//\n//******* End Mobile styles **********//\n//************************************//","/**\tACTUAL STYLE SHEET COLORS **/\n/**\n\tColors pulled from https://hex.corvidworks.com/\n\tThese are all the default colors and need to be consolidated\n\tA number of these are CLEARLY the same color\n\tUse the following style sheet URL as of 12-20-2016 to see the colors to help with\n\tdetermining what should stay and what should go\n\thttp://www.stevenshenager.edu/wp-content/themes/independence/style.css\n**/\nhtml, body {\n width: 100%;\n height: 100%;\n margin: 0px;\n padding: 0px;\n overflow-x: hidden;\n}\n\nbody {\n font-family: \"Muli\",sans-serif;\n font-size: 16px;\n font-weight: 400;\n background-color: #ffffff;\n}\n\n* {\n margin: 0;\n padding: 0;\n}\n\n.content {\n width: 1000px;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n.content-list {\n width: 1200px;\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n}\n\n.clearfix:after {\n content: \" \";\n display: block;\n clear: both;\n}\n\n/** Navigation section **/\n.header-desktop {\n display: block;\n position: relative;\n padding: 24px 0;\n}\n\n.header-mobile {\n display: none;\n}\n\n.mobile-nav,\n.mobile-logo {\n display: none;\n}\n\n.link-bar {\n display: none;\n}\n\n.logo-bar {\n float: left;\n vertical-align: middle;\n}\n.logo-bar .logo-bar-grid {\n display: inline-block;\n margin: 0 12px;\n vertical-align: middle;\n}\n.logo-bar .logo-bar-grid:first-of-type {\n margin-left: 0;\n}\n.logo-bar .logo-bar-grid:last-of-type {\n margin-right: 0;\n}\n.logo-bar .schoolLogos-iu {\n width: 175px;\n}\n.logo-bar .schoolLogos-ccsd, .logo-bar .schoolLogos-shc {\n width: 145px;\n}\n.logo-bar .schoolLogos-ca {\n width: 160px;\n}\n\n.call-now {\n text-align: right;\n float: right;\n /*\n font-size: 14px;\n position: absolute;\n top: 16px;\n right: 0;\n */\n}\n.call-now .call-now-text {\n font-size: 10px;\n text-transform: uppercase;\n font-style: italic;\n vertical-align: middle;\n display: inline-block;\n margin: 0 4px 0 0;\n}\n.call-now .call-now-text span {\n display: block;\n}\n.call-now .call-now-red {\n color: #a61d30;\n font-size: 18px;\n font-weight: bold;\n vertical-align: middle;\n display: inline-block;\n margin: 0 0 0 4px;\n}\n\n.call-now:last-of-type {\n margin-top: 16px;\n}\n\n.schedule-visit {\n background: #e9c46a;\n text-align: center;\n position: absolute;\n bottom: 0;\n right: 0;\n}\n.schedule-visit a {\n color: #ffffff;\n text-decoration: none;\n font-weight: bold;\n margin: 10px 12px;\n display: block;\n}\n\n/** End Navigation section **/\n/** Hero Image section **/\n.hero {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/hero-large.png');\n background-repeat: no-repeat;\n background-color: tint(#000000, 4%);\n background-position: center top;\n background-size: cover;\n min-height: 590px;\n max-height: 590px;\n}\n.hero .hero-links {\n bottom: -250px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n position: relative;\n text-align: center;\n}\n.hero .hero-links a {\n background: #013245;\n color: #ffffff;\n display: inline-block;\n padding: 15px;\n margin: 15px;\n text-decoration: none;\n min-width: 220px;\n}\n.hero h1 {\n position: relative;\n top: 125px;\n text-align: center;\n color: #ffffff;\n}\n.hero h2 {\n position: relative;\n top: 125px;\n text-align: center;\n color: #ffffff;\n}\n\n/** End Hero Image section **/\n/** Intro area styles **/\n.intro {\n background: #ffffff;\n padding: 40px 10px;\n text-align: center;\n}\n.intro h2 {\n color: #a61d30;\n}\n.intro h2:first-of-type {\n font-size: 2em;\n}\n.intro p {\n padding-top: 24px;\n}\n.intro form {\n margin-top: 24px;\n}\n.intro .policies {\n text-align: left;\n}\n.intro .policies h3 {\n text-align: center;\n padding-bottom: 20px;\n}\n.intro .policies ul, .intro .policies ol {\n text-align: left;\n padding-left: 25px;\n padding-bottom: 20px;\n}\n.intro .terms {\n text-align: left;\n}\n.intro .terms h3 {\n text-align: center;\n padding-bottom: 20px;\n}\n.intro .terms ul, .intro .terms ol {\n text-align: left;\n padding-left: 25px;\n padding-bottom: 20px;\n}\n\n/** End Intro area styles **/\n/** Thank You page Intro styles **/\n.thank-you #intro {\n background: #DDe1EB;\n text-align: center;\n padding: 70px;\n height: auto;\n}\n.thank-you #intro .enclose {\n max-width: 1200px;\n margin: auto;\n}\n.thank-you #intro h1 {\n color: #a61d30;\n font-size: 36px;\n}\n.thank-you #intro h2 {\n color: #a61d30;\n margin: 0 auto;\n}\n.thank-you #intro h2:first-of-type {\n font-size: 2em;\n}\n.thank-you #intro h2.narrow {\n width: 35%;\n margin-top: 56px;\n}\n.thank-you #intro p {\n padding-top: 24px;\n margin: auto;\n}\n.thank-you #intro p.narrow {\n width: 60%;\n}\n\n/** End Intro area styles **/\n/** Form styles **/\n.reply-form h2 {\n text-align: left;\n}\n.reply-form p {\n float: none;\n padding-top: 25px;\n width: 100%;\n text-align: left;\n}\n.reply-form select {\n appearance: none;\n background-image: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/common/select-arrow.png');\n background-position: right center;\n background-repeat: no-repeat;\n background-color: #dde1eb;\n border-color: #a61d30;\n border-radius: 0;\n border-style: none none solid;\n border-width: 0 0 2px;\n color: tint(#000000, 12%);\n font-size: 16px;\n font-weight: 300;\n line-height: 22px;\n padding: 10px;\n width: 47%;\n display: inline-block;\n margin: 10px 0;\n}\n.reply-form select.left {\n float: left;\n}\n.reply-form select.right {\n float: right;\n}\n.reply-form input[type=\"text\"] {\n background: #dde1eb none repeat scroll 0 0;\n border-color: #a61d30;\n border-radius: 0;\n border-style: none none solid;\n border-width: 0 0 2px;\n color: tint(#000000, 12%);\n font-size: 16px;\n font-weight: 300;\n line-height: 22px;\n padding: 8px 10px;\n margin: 10px 0;\n width: 45%;\n display: inline-block;\n}\n.reply-form input[type=\"text\"].left {\n float: left;\n}\n.reply-form input[type=\"text\"].right {\n float: right;\n}\n.reply-form input[type=\"submit\"] {\n float: right;\n width: 200px;\n padding: 15px;\n background-color: #013245;\n border: none;\n color: #ffffff;\n font-size: 20px;\n margin-top: 10px;\n}\n.reply-form input[type=\"image\"] {\n position: relative;\n right: -350px;\n top: -140px;\n}\n.reply-form .right-field {\n float: right;\n}\n.reply-form .left-field {\n float: left;\n}\n.reply-form .check {\n margin-top: 10px;\n float: left;\n}\n.reply-form .privacy {\n padding: 10px !important;\n font-size: 20px;\n}\n.reply-form .privacy span {\n padding-left: 10px;\n padding-top: 15px;\n font-size: 24px;\n color: #013245;\n float: left;\n}\n.reply-form .disclaimer-text {\n font-size: 14px;\n padding-top: 45px;\n}\n.reply-form .error-message {\n display: none;\n font-size: 20px;\n color: red;\n}\n\n/** End form styles **/\n/** GNI section **/\n.gni {\n background: #dde1eb;\n padding: 40px 10px;\n text-align: center;\n}\n.gni h2 {\n color: #a61d30;\n padding-bottom: 15px;\n}\n.gni h3 {\n color: #013245;\n}\n.gni p {\n padding: 15px 0;\n}\n.gni .gni-logo {\n margin: 25px auto;\n max-height: 95px;\n}\n\n/** GNI section **/\n/** scholarship section **/\n.scholarship {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/scholarship-large.png') no-repeat;\n background-position: center top;\n background-size: cover;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n}\n.scholarship h2 {\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n}\n.scholarship p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 40%;\n}\n.scholarship .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -95px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n}\n\n/** End scholarship section **/\n/** scholarship list section **/\n.scholarship-list-mobile {\n display: none;\n}\n\n.scholarship-list-desktop {\n display: block;\n background: #ffffff;\n padding: 100px 0 40px 0;\n text-align: center;\n max-height: 500px;\n min-height: 500px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n}\n.scholarship-list-desktop .right-list {\n float: right;\n width: 600px;\n}\n.scholarship-list-desktop .left-list {\n float: left;\n width: 600px;\n}\n.scholarship-list-desktop .list {\n display: none;\n float: left;\n}\n.scholarship-list-desktop ul {\n width: 75%;\n margin-left: 40px;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n}\n.scholarship-list-desktop .active-list {\n border-left: 1px solid #a61d30 !important;\n padding: 15px;\n display: block;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n float: right;\n}\n.scholarship-list-desktop .active-list p {\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n}\n.scholarship-list-desktop .active-header {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/active-list-bg.png') no-repeat !important;\n color: #ffffff !important;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n}\n.scholarship-list-desktop .header {\n background: #ffffff none repeat scroll 0 0;\n background-image: none;\n color: #a61d30;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n width: 600px;\n}\n.scholarship-list-desktop hr {\n color: #a61d30;\n}\n.scholarship-list-desktop .header:hover {\n cursor: pointer;\n}\n\n/** end scholarship list section **/\n/** High School section **/\n.highSchool {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/high-school-large.png') no-repeat;\n background-position: center top;\n background-size: cover;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n}\n.highSchool h2 {\n font-size: 32px;\n width: 30%;\n}\n.highSchool p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 40%;\n}\n.highSchool .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n}\n\n.highSchool-list-mobile {\n display: none;\n}\n\n.highSchool-list-desktop {\n display: block;\n background: #ffffff;\n padding: 100px 0 40px 0;\n text-align: center;\n max-height: 600px;\n min-height: 600px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n}\n.highSchool-list-desktop .right-list {\n float: right;\n width: 600px;\n}\n.highSchool-list-desktop .left-list {\n float: left;\n width: 600px;\n}\n.highSchool-list-desktop .list {\n display: none;\n float: left;\n}\n.highSchool-list-desktop ul, .highSchool-list-desktop ol {\n width: 75%;\n margin-left: 40px;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n}\n.highSchool-list-desktop .active-list {\n border-left: 1px solid #a61d30 !important;\n padding: 15px;\n display: block;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n float: right;\n}\n.highSchool-list-desktop .active-list p {\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n}\n.highSchool-list-desktop .active-header {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/active-list-bg.png') no-repeat !important;\n color: #ffffff !important;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n}\n.highSchool-list-desktop .header {\n background: #ffffff none repeat scroll 0 0;\n background-image: none;\n color: #a61d30;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n width: 600px;\n}\n.highSchool-list-desktop hr {\n color: #a61d30;\n}\n.highSchool-list-desktop .header:hover {\n cursor: pointer;\n}\n\n/** End High School section **/\n/** Adult scholarship section **/\n.adult {\n background: #6c6c64 url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/adult-large.png') no-repeat;\n background-position: center top;\n background-size: cover;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n}\n.adult h2 {\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n}\n.adult p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%;\n}\n.adult .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n}\n\n.adult-list-mobile {\n display: none;\n}\n\n.adult-list-desktop {\n display: block;\n background: #ffffff;\n padding: 100px 0 40px 0;\n text-align: center;\n max-height: 600px;\n min-height: 600px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n}\n.adult-list-desktop .right-list {\n float: right;\n height: 500px;\n width: 598px;\n border-left: 1px solid #a61d30 !important;\n}\n.adult-list-desktop .left-list {\n float: left;\n width: 600px;\n}\n.adult-list-desktop .list {\n display: none;\n float: left;\n}\n.adult-list-desktop ul, .adult-list-desktop ol {\n width: 75%;\n margin-left: 40px;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n}\n.adult-list-desktop .active-list {\n padding: 15px;\n display: block;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n float: right;\n}\n.adult-list-desktop .active-list p {\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n}\n.adult-list-desktop .active-header {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/active-list-bg.png') no-repeat !important;\n color: #ffffff !important;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n}\n.adult-list-desktop .header {\n background: #ffffff none repeat scroll 0 0;\n background-image: none;\n color: #a61d30;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n width: 600px;\n}\n.adult-list-desktop hr {\n color: #a61d30;\n}\n.adult-list-desktop .header:hover {\n cursor: pointer;\n}\n\n/** End Adult scholarship section **/\n/** GED scholarship section **/\n.ged {\n background: #6c6c64 url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/ged-large.png') no-repeat;\n background-position: center top;\n background-size: cover;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n}\n.ged h2 {\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n}\n.ged p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%;\n}\n.ged .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n}\n\n.ged-list-mobile {\n display: none;\n}\n\n.ged-list-desktop {\n display: block;\n background: #ffffff;\n padding: 100px 0 40px 0;\n text-align: center;\n max-height: 500px;\n min-height: 500px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n}\n.ged-list-desktop .right-list {\n float: right;\n height: 500px;\n width: 598px;\n border-left: 1px solid #a61d30 !important;\n}\n.ged-list-desktop .left-list {\n float: left;\n width: 600px;\n}\n.ged-list-desktop .list {\n display: none;\n float: left;\n}\n.ged-list-desktop ul, .ged-list-desktop ol {\n width: 75%;\n margin-left: 40px;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n}\n.ged-list-desktop .active-list {\n padding: 15px;\n display: block;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n float: right;\n}\n.ged-list-desktop .active-list p {\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n}\n.ged-list-desktop .active-header {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/active-list-bg.png') no-repeat !important;\n color: #ffffff !important;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n}\n.ged-list-desktop .header {\n background: #ffffff none repeat scroll 0 0;\n background-image: none;\n color: #a61d30;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n width: 600px;\n}\n.ged-list-desktop hr {\n color: #a61d30;\n}\n.ged-list-desktop .header:hover {\n cursor: pointer;\n}\n\n/** End GED scholarship section **/\n/** international scholarship section **/\n.international {\n background: #6c6c64 url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/international-large.png') no-repeat;\n background-position: center top;\n background-size: cover;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n}\n.international h2 {\n font-size: 32px;\n width: 30%;\n}\n.international p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 40%;\n}\n.international .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n}\n\n.international-list-mobile {\n display: none;\n}\n\n.international-list-desktop {\n display: block;\n background: #ffffff;\n padding: 100px 0 40px 0;\n text-align: center;\n max-height: 500px;\n min-height: 500px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n}\n.international-list-desktop .right-list {\n float: right;\n height: 500px;\n width: 598px;\n border-left: 1px solid #a61d30 !important;\n}\n.international-list-desktop .left-list {\n float: left;\n width: 600px;\n}\n.international-list-desktop .list {\n display: none;\n float: left;\n}\n.international-list-desktop ul, .international-list-desktop ol {\n width: 75%;\n margin-left: 40px;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n}\n.international-list-desktop .active-list {\n padding: 15px;\n display: block;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n float: right;\n}\n.international-list-desktop .active-list p {\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n}\n.international-list-desktop .active-header {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/active-list-bg.png') no-repeat !important;\n color: #ffffff !important;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n}\n.international-list-desktop .header {\n background: #ffffff none repeat scroll 0 0;\n background-image: none;\n color: #a61d30;\n padding: 15px 0 15px 15px;\n display: inline-flex;\n float: left;\n font-size: 18px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 10px;\n text-align: center;\n width: 600px;\n}\n.international-list-desktop hr {\n color: #a61d30;\n}\n.international-list-desktop .header:hover {\n cursor: pointer;\n}\n\n/** End international scholarship section **/\n/** General information section **/\n.general {\n background: #dde1eb;\n padding: 50px 30px;\n color: #013245;\n text-align: cen;\n}\n.general h2 {\n font-size: 24px;\n color: #a61d30;\n text-align: center;\n margin-bottom: 25px;\n}\n.general p {\n padding: 25px 0 0 0;\n}\n.general ul {\n padding-left: 15px;\n}\n\n/** General information section **/\n/** Footer styles **/\n.footer {\n background-color: #1f1e1e;\n color: #ffffff;\n padding: 75px 20px;\n font-size: 12px;\n}\n.footer a {\n color: #ffffff;\n}\n.footer ul, .footer li {\n margin-left: 15px;\n}\n.footer p {\n width: 50%;\n}\n.footer .accsc {\n position: relative;\n right: -75%;\n top: -200px;\n}\n.footer .social {\n position: relative;\n right: -75%;\n top: -200px;\n}\n\n@media only screen and (max-width: 1080px) {\n /** General Styles **/\n .content-list {\n width: 1000px;\n }\n\n /** End General Styles **/\n /** Navigation section **/\n .header-desktop {\n padding: 10px 25px;\n }\n\n .link-bar {\n display: none;\n }\n\n .logo-bar .logo-bar-grid {\n margin: 0 8px;\n }\n\n a {\n color: #ffffff;\n text-decoration: none;\n }\n\n /** End Navigation section **/\n /** scholarship section **/\n .scholarship {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/scholarship-large.png') 80% no-repeat;\n background-position: 45% 5%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n }\n .scholarship h2 {\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n .scholarship p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 40%;\n }\n .scholarship .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -95px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** End scholarship section **/\n /** scholarship list section **/\n .scholarship-list-mobile {\n display: none;\n }\n\n .scholarship-list-desktop .right-list {\n float: right;\n width: 500px !important;\n }\n .scholarship-list-desktop .left-list {\n float: left;\n width: 500px !important;\n }\n .scholarship-list-desktop .active-header {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/active-list-bg-med.png') no-repeat !important;\n }\n .scholarship-list-desktop .header {\n width: 500px;\n }\n\n /** end scholarship list section **/\n /** High School section **/\n .highSchool {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/high-school-large.png') 80% no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n }\n .highSchool h2 {\n font-size: 32px;\n width: 30%;\n }\n .highSchool p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 40%;\n }\n .highSchool .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** End High School section **/\n /** High School list section **/\n .highSchool-list-mobile {\n display: none;\n }\n\n .highSchool-list-desktop {\n max-height: 400px;\n min-height: 400px;\n }\n .highSchool-list-desktop .right-list {\n float: right;\n width: 500px !important;\n }\n .highSchool-list-desktop .left-list {\n float: left;\n width: 500px !important;\n }\n .highSchool-list-desktop .active-header {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/active-list-bg-med.png') no-repeat !important;\n }\n .highSchool-list-desktop .header {\n width: 500px;\n }\n\n /** end High School list section **/\n /** Adult scholarship section **/\n .adult {\n background: #6c6c64 url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/adult-large.png') no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n }\n .adult h2 {\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n .adult p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%;\n }\n .adult .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** End Adult scholarship section **/\n /** Adult scholarship list section **/\n .adult-list-mobile {\n display: none;\n }\n\n .adult-list-desktop {\n max-height: 500px;\n min-height: 500px;\n }\n .adult-list-desktop .right-list {\n float: right;\n width: 499px !important;\n }\n .adult-list-desktop .left-list {\n float: left;\n width: 500px !important;\n }\n .adult-list-desktop .active-header {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/active-list-bg-med.png') no-repeat !important;\n }\n .adult-list-desktop .header {\n width: 500px;\n }\n\n /** end Adult scholarship list section **/\n /** GED scholarship section **/\n .ged {\n background: #6c6c64 url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/ged-large.png') no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n }\n .ged h2 {\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n .ged p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%;\n }\n .ged .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** End GED scholarship section **/\n /** GED scholarship list section **/\n .ged-list-mobile {\n display: none;\n }\n\n .ged-list-desktop .right-list {\n float: right;\n width: 499px !important;\n }\n .ged-list-desktop .left-list {\n float: left;\n width: 500px !important;\n }\n .ged-list-desktop .active-header {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/active-list-bg-med.png') no-repeat !important;\n }\n .ged-list-desktop .header {\n width: 500px;\n }\n\n /** end GED scholarship list section **/\n /** international scholarship section **/\n .international {\n background: #6c6c64 url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/international-large.png') no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n }\n .international h2 {\n font-size: 32px;\n width: 30%;\n }\n .international p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 40%;\n }\n .international .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** End international scholarship section **/\n /** international scholarship list section **/\n .international-list-mobile {\n display: none;\n }\n\n .international-list-desktop .right-list {\n float: right;\n width: 499px !important;\n }\n .international-list-desktop .left-list {\n float: left;\n width: 500px !important;\n }\n .international-list-desktop .active-header {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/active-list-bg-med.png') no-repeat !important;\n }\n .international-list-desktop .header {\n width: 500px;\n }\n\n /** end international scholarship list section **/\n /** General information section **/\n .general {\n background: #dde1eb;\n padding: 50px 30px;\n color: #013245;\n text-align: cen;\n }\n .general h2 {\n font-size: 24px;\n color: #a61d30;\n text-align: center;\n margin-bottom: 25px;\n }\n .general p {\n padding: 25px 0 0 0;\n }\n .general ul {\n padding-left: 15px;\n }\n\n /** General information section **/\n /** Footer styles **/\n .footer {\n background-color: #1f1e1e;\n color: #ffffff;\n padding: 75px 20px;\n font-size: 12px;\n }\n .footer ul, .footer li {\n margin-left: 15px;\n }\n .footer p {\n width: 50%;\n }\n .footer .accsc {\n position: relative;\n right: -75%;\n top: -200px;\n }\n .footer .social {\n position: relative;\n right: -75%;\n top: -200px;\n }\n}\n@media only screen and (max-width: 1024px) {\n /** Navigation section **/\n .header-desktop {\n padding: 10px 25px;\n }\n\n .link-bar {\n display: none;\n }\n\n /** End Navigation section **/\n /** Hero Image section **/\n .hero {\n padding: 75px 0;\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/hero-large.png') 80% no-repeat;\n background-position: 25% 50%;\n background-size: auto 100%;\n background-color: tint(#000000, 4%);\n max-height: 350px;\n min-height: 350px;\n }\n .hero .hero-links {\n margin-right: auto;\n margin-left: auto;\n text-align: center;\n bottom: 0;\n }\n .hero .hero-links a {\n background: #013245;\n color: #ffffff;\n display: inline-block;\n padding: 15px;\n margin: 15px;\n text-decoration: none;\n min-width: 220px;\n position: relative;\n top: 75%;\n transform: translateY(75%);\n }\n .hero h1 {\n position: relative;\n top: 10%;\n left: 50%;\n transform: translate(-50%, -10%);\n text-align: center;\n color: #ffffff;\n }\n .hero h2 {\n position: relative;\n top: 10%;\n left: 50%;\n transform: translate(-50%, -10%);\n text-align: center;\n color: #ffffff;\n }\n\n /** End Hero Image section **/\n /** form styles **/\n .reply-form input[type=\"submit\"] {\n float: right;\n width: 200px;\n padding: 15px;\n background-color: #013245;\n border: none;\n color: #ffffff;\n font-size: 20px;\n margin-top: 10px;\n }\n .reply-form span {\n padding-bottom: 25px;\n font-size: 18px;\n color: #013245;\n }\n .reply-form .check {\n margin-top: 10px;\n }\n .reply-form .privacy {\n padding: 10px !important;\n font-size: 20px;\n }\n\n /** End form styles **/\n /** GNI section **/\n .gni {\n background: #dde1eb;\n padding: 40px 10px;\n text-align: center;\n }\n .gni h2 {\n color: #a61d30;\n padding-bottom: 15px;\n }\n .gni h3 {\n color: #013245;\n }\n .gni p {\n padding: 15px 0;\n }\n .gni .gni-logo {\n margin: 25px auto;\n max-height: 95px;\n }\n\n /** GNI section **/\n /** scholarship section **/\n .scholarship {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/scholarship-large.png') 80% no-repeat;\n background-position: 45% 5%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n }\n .scholarship h2 {\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n .scholarship p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 40%;\n }\n .scholarship .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -95px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** End scholarship section **/\n /** High School section **/\n .highSchool {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/high-school-large.png') 80% no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n }\n .highSchool h2 {\n font-size: 32px;\n width: 30%;\n }\n .highSchool p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 40%;\n }\n .highSchool .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** End High School section **/\n /** Adult scholarship section **/\n .adult {\n background: #6c6c64 url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/adult-large.png') no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n }\n .adult h2 {\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n .adult p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%;\n }\n .adult .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** End Adult scholarship section **/\n /** GED scholarship section **/\n .ged {\n background: #6c6c64 url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/ged-large.png') no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n }\n .ged h2 {\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n .ged p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%;\n }\n .ged .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** End GED scholarship section **/\n /** international scholarship section **/\n .international {\n background: #6c6c64 url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/international-large.png') no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n }\n .international h2 {\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n .international p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%;\n }\n .international .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** End international scholarship section **/\n /** General information section **/\n .general {\n background: #dde1eb;\n padding: 50px 30px;\n color: #013245;\n text-align: cen;\n }\n .general h2 {\n font-size: 24px;\n color: #a61d30;\n text-align: center;\n margin-bottom: 25px;\n }\n .general p {\n padding: 25px 0 0 0;\n }\n .general ul {\n padding-left: 15px;\n }\n\n /** General information section **/\n /** Footer styles **/\n .footer {\n background-color: #1f1e1e;\n color: #ffffff;\n padding: 75px 20px;\n font-size: 12px;\n }\n .footer ul, .footer li {\n margin-left: 15px;\n }\n .footer p {\n width: 50%;\n }\n}\n/** End @media only screen and (max-width: 1024px) **/\n@media only screen and (max-width: 999px) {\n .content {\n width: 100%;\n }\n\n /** scholarship list section **/\n .scholarship-list-desktop {\n display: none;\n }\n\n .scholarship-list-mobile {\n display: block;\n background: #ffffff;\n padding: 70px 10px 40px 10px;\n text-align: center;\n }\n .scholarship-list-mobile .list {\n display: none;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n .scholarship-list-mobile ul, .scholarship-list-mobile ol {\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n .scholarship-list-mobile .active-list {\n width: 90%;\n border: 1px solid #a61d30 !important;\n padding: 15px;\n display: block;\n }\n .scholarship-list-mobile .active-list p {\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n .scholarship-list-mobile .active-header {\n width: 90%;\n background: #a61d30 !important;\n color: #ffffff !important;\n padding: 15px;\n }\n .scholarship-list-mobile .header {\n background: #ffffff;\n color: #a61d30;\n font-size: 18px;\n margin-top: 10px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n .scholarship-list-mobile .header:hover {\n cursor: pointer;\n }\n\n /** end scholarship list section **/\n /** High School list section **/\n .highSchool-list-desktop {\n display: none;\n }\n\n .highSchool-list-mobile {\n display: block;\n background: #ffffff;\n padding: 70px 10px 40px 10px;\n text-align: center;\n }\n .highSchool-list-mobile .list {\n display: none;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n .highSchool-list-mobile ul, .highSchool-list-mobile ol {\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n .highSchool-list-mobile .active-list {\n width: 90%;\n border: 1px solid #a61d30 !important;\n padding: 15px;\n display: block;\n }\n .highSchool-list-mobile .active-list p {\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n .highSchool-list-mobile .active-header {\n width: 90%;\n background: #a61d30 !important;\n color: #ffffff !important;\n padding: 15px;\n }\n .highSchool-list-mobile .header {\n background: #ffffff;\n color: #a61d30;\n font-size: 18px;\n margin-top: 10px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n .highSchool-list-mobile .header:hover {\n cursor: pointer;\n }\n\n /** end High School list section **/\n /** Adult Scholarship list section **/\n .adult-list-desktop {\n display: none;\n }\n\n .adult-list-mobile {\n display: block;\n background: #ffffff;\n padding: 70px 10px 40px 10px;\n text-align: center;\n }\n .adult-list-mobile .list {\n display: none;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n .adult-list-mobile ul, .adult-list-mobile ol {\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n .adult-list-mobile .active-list {\n width: 90%;\n border: 1px solid #a61d30 !important;\n padding: 15px;\n display: block;\n }\n .adult-list-mobile .active-list p {\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n .adult-list-mobile .active-header {\n width: 90%;\n background: #a61d30 !important;\n color: #ffffff !important;\n padding: 15px;\n }\n .adult-list-mobile .header {\n background: #ffffff;\n color: #a61d30;\n font-size: 18px;\n margin-top: 10px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n .adult-list-mobile .header:hover {\n cursor: pointer;\n }\n\n /** end Adult Scholarship list section **/\n /** GED scholarship list section **/\n .ged-list-desktop {\n display: none;\n }\n\n .ged-list-mobile {\n display: block;\n background: #ffffff;\n padding: 70px 10px 40px 10px;\n text-align: center;\n }\n .ged-list-mobile .list {\n display: none;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n .ged-list-mobile ul, .ged-list-mobile ol {\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n .ged-list-mobile .active-list {\n width: 90%;\n border: 1px solid #a61d30 !important;\n padding: 15px;\n display: block;\n }\n .ged-list-mobile .active-list p {\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n .ged-list-mobile .active-header {\n width: 90%;\n background: #a61d30 !important;\n color: #ffffff !important;\n padding: 15px;\n }\n .ged-list-mobile .header {\n background: #ffffff;\n color: #a61d30;\n font-size: 18px;\n margin-top: 10px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n .ged-list-mobile .header:hover {\n cursor: pointer;\n }\n\n /** end GED scholarship list section **/\n /** international scholarship list section **/\n .international-list-desktop {\n display: none;\n }\n\n .international-list-mobile {\n display: block;\n background: #ffffff;\n padding: 70px 10px 40px 10px;\n text-align: center;\n }\n .international-list-mobile .list {\n display: none;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n .international-list-mobile ul, .international-list-mobile ol {\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n .international-list-mobile .active-list {\n width: 90%;\n border: 1px solid #a61d30 !important;\n padding: 15px;\n display: block;\n }\n .international-list-mobile .active-list p {\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n .international-list-mobile .active-header {\n width: 90%;\n background: #a61d30 !important;\n color: #ffffff !important;\n padding: 15px;\n }\n .international-list-mobile .header {\n background: #ffffff;\n color: #a61d30;\n font-size: 18px;\n margin-top: 10px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n .international-list-mobile .header:hover {\n cursor: pointer;\n }\n\n /** end international scholarship list section **/\n}\n/** End @media only screen and (max-width: 999px) **/\n@media only screen and (max-width: 768px) {\n /** Navigation section **/\n .header {\n margin-top: 60px;\n }\n\n .header-desktop {\n display: none;\n }\n\n .main-nav {\n background: #ffffff none repeat scroll 0 0;\n padding: 10px;\n position: fixed;\n top: 50px;\n z-index: 1;\n }\n\n .desktop-nav {\n display: none;\n padding: 10px;\n }\n\n .mobile-logo {\n display: block;\n }\n\n .cross {\n position: fixed;\n top: 90px;\n right: 25px;\n }\n\n .logo-bar {\n background-color: #ebebeb;\n position: fixed;\n top: 60px;\n width: 100%;\n z-index: 99;\n }\n .logo-bar img {\n width: inherit;\n padding: 10px;\n }\n\n .mobile-nav {\n display: block;\n position: fixed;\n top: 0;\n z-index: 99;\n height: 50px;\n background: #dde1eb;\n width: 100%;\n border: #dde1eb 1px solid;\n margin-bottom: 25px;\n }\n .mobile-nav a {\n font-size: 16px;\n color: #013245;\n display: inline-block;\n }\n .mobile-nav .nav-top {\n text-align: center !important;\n float: none;\n width: 100%;\n }\n .mobile-nav .nav-top a {\n font-size: 24px;\n color: #013245;\n display: inline-block;\n text-decoration: none;\n }\n .mobile-nav .nav-top .left-link {\n float: left;\n padding-left: 40px;\n }\n .mobile-nav .nav-top .right-link {\n float: right;\n padding-right: 40px;\n }\n\n .hamburger {\n position: fixed;\n top: 90px;\n right: 25px;\n }\n\n .menu {\n z-index: 50;\n font-weight: bold;\n font-size: 0.8em;\n width: 100%;\n background: #013245;\n position: absolute;\n text-align: left;\n top: 130px;\n padding: 5px 10px;\n }\n\n .menu ul {\n margin: 0;\n padding: 0;\n list-style-type: none;\n list-style-image: none;\n }\n\n .menu li {\n display: block;\n padding: 10px 0;\n }\n\n .menu ul li a {\n text-decoration: none;\n margin: 0px;\n color: #fff;\n }\n\n .menu ul li a:hover {\n color: #ffffff;\n text-decoration: none;\n }\n\n .menu a {\n text-decoration: none;\n color: #ffffff;\n display: block !important;\n }\n\n .menu a:hover {\n text-decoration: none;\n color: white;\n }\n\n /** End Navigation section **/\n /** Hero Image section **/\n .hero {\n padding: 160px 0;\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/hero-large.png') 80% no-repeat;\n background-position: 25% 50%;\n background-size: auto 100%;\n background-color: tint(#000000, 4%);\n }\n .hero .hero-links {\n display: block;\n }\n\n /** End Hero Image section **/\n /** Intro area styles **/\n .intro {\n background: #ffffff;\n padding: 40px 10px;\n text-align: center;\n /*\n p {\n padding-bottom: 25px;\n }\n */\n }\n .intro h2 {\n color: #a61d30;\n }\n\n /** End Intro area styles **/\n /** form styles **/\n .reply-form input[type=\"text\"] {\n width: 90% !important;\n }\n .reply-form select {\n width: 93% !important;\n }\n .reply-form p {\n float: none;\n padding: 5px !important;\n text-align: left !important;\n width: 100%;\n }\n .reply-form input[type=\"submit\"] {\n position: relative;\n float: right;\n width: 50%;\n margin-right: 25px;\n padding: 15px;\n background-color: #013245;\n color: #ffffff;\n font-size: 20px;\n margin-top: 10px;\n }\n .reply-form .check {\n margin-top: 10px;\n }\n .reply-form .privacy {\n padding: 10px !important;\n font-size: 20px;\n }\n .reply-form input.right[type=\"text\"], .reply-form input.left[type=\"text\"], .reply-form select.right {\n float: none;\n }\n\n /** End form styles **/\n /** scholarship section **/\n .scholarship {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/scholarship-large.png') 80% no-repeat;\n background-position: 45% 5%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n }\n .scholarship h2 {\n font-size: 32px;\n width: 60%;\n }\n .scholarship p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 60%;\n }\n .scholarship .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -95px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** end scholarship section **/\n /** High School section **/\n .highSchool {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/high-school-large.png') 80% no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: center;\n }\n .highSchool h2 {\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n .highSchool p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%;\n }\n .highSchool .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** End High School section **/\n /** Adult scholarship section **/\n .adult {\n background: #6c6c64 url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/adult-large.png') no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n }\n .adult h2 {\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n .adult p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%;\n }\n .adult .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** End Adult scholarship section **/\n /** GED scholarship section **/\n .ged {\n background: #6c6c64 url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/ged-large.png') no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n }\n .ged h2 {\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n .ged p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%;\n }\n .ged .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** End GED scholarship section **/\n /** international scholarship section **/\n .international {\n background: #6c6c64 url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/international-large.png') no-repeat;\n background-position: 50% 50%;\n background-size: auto 100%;\n padding: 30px 50px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n position: relative;\n text-align: left;\n }\n .international h2 {\n font-size: 32px;\n width: 40%;\n }\n .international p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 50%;\n }\n .international .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -100px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** End international scholarship section **/\n /** Footer styles **/\n .footer {\n background-color: #1f1e1e;\n color: #ffffff;\n padding: 75px 20px;\n font-size: 12px;\n }\n .footer ul, .footer li {\n margin-left: 15px;\n }\n .footer p {\n width: 100%;\n }\n\n /** aligns the images to the center **/\n .footer-img {\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n margin-top: 25px;\n text-align: center;\n }\n\n .social {\n position: relative;\n top: 0 !important;\n right: 0 !important;\n }\n\n .accsc {\n position: relative;\n top: 0 !important;\n right: 0 !important;\n }\n\n /** End Footer styles **/\n}\n/** @media only screen and (max-width: 768px) **/\n@media only screen and (max-width: 640px) {\n /** Hero Image section **/\n .hero {\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/hero-large.png') 80% no-repeat;\n background-position: 25% 50%;\n background-size: auto 100%;\n background-color: tint(#000000, 4%);\n max-height: 200px;\n min-height: 200px;\n margin-top: 60px;\n }\n .hero h1 {\n left: 50%;\n top: 50%;\n transform: translate(-50%, -50%);\n }\n .hero h2 {\n left: 50%;\n top: 50%;\n transform: translate(-50%, -50%);\n }\n .hero .hero-links {\n display: none;\n }\n\n /** End Hero Image section **/\n /** form styles **/\n .reply-form input[type=\"text\"] {\n width: 90% !important;\n }\n .reply-form p {\n float: none;\n padding: 5px !important;\n text-align: left !important;\n width: 100%;\n }\n .reply-form input[type=\"submit\"] {\n position: relative;\n right: 0;\n top: 0;\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n padding: 15px;\n background-color: #013245;\n color: #ffffff;\n font-size: 20px;\n float: none;\n }\n .reply-form .check {\n margin-top: 10px;\n }\n .reply-form .privacy {\n padding: 10px !important;\n font-size: 20px;\n }\n\n /** End form styles **/\n}\n/** end @media only screen and (max-width: 640px) **/\n@media only screen and (max-width: 360px) {\n /** Navigation **/\n /** End Navigation **/\n /** Hero Image section **/\n .hero {\n padding: 75px 0;\n background: url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/hero-360.png') no-repeat;\n margin-top: 60px;\n }\n .hero h1 {\n top: 100px;\n }\n .hero h2 {\n top: 100px;\n }\n\n /** End Hero Image section **/\n /** scholarship section **/\n .scholarship {\n background: #816e59 url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/scholarship-360.png') no-repeat;\n padding: 300px 10px 0 10px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n }\n .scholarship h2 {\n font-size: 24px;\n width: 100%;\n }\n .scholarship p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 100%;\n }\n .scholarship .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -70px;\n left: 50%;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** end scholarship section **/\n /** scholarship list section **/\n .scholarship-list-desktop {\n display: none;\n }\n\n .scholarship-list-mobile {\n display: block;\n background: #ffffff;\n padding: 70px 10px 40px 10px;\n text-align: center;\n }\n .scholarship-list-mobile .list {\n display: none;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n .scholarship-list-mobile ul, .scholarship-list-mobile ol {\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n .scholarship-list-mobile .active-list {\n width: 100%;\n border: 1px solid #a61d30 !important;\n padding: 15px;\n display: block;\n }\n .scholarship-list-mobile .active-list p {\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n .scholarship-list-mobile .active-header {\n width: 90%;\n background: #a61d30 !important;\n color: #ffffff !important;\n padding: 15px;\n }\n .scholarship-list-mobile .header {\n background: #ffffff;\n color: #a61d30;\n font-size: 18px;\n margin-top: 10px;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n }\n .scholarship-list-mobile .header:hover {\n cursor: pointer;\n }\n\n /** end scholarship list section **/\n /** High School section **/\n .highSchool {\n background: #dde1eb url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/high-school-360.png') no-repeat;\n padding: 325px 10px 40px 10px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n text-align: center;\n }\n .highSchool h2 {\n font-size: 24px;\n width: 100%;\n }\n .highSchool p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 100%;\n }\n .highSchool ul, .highSchool ol {\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n .highSchool .apply-button {\n bottom: -100px;\n left: 0;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n position: relative;\n transform: translateX(0px);\n }\n\n /** End High School section **/\n /** Adult scholarship section **/\n .adult {\n background: #6c6c64 url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/adult-360.png') no-repeat;\n padding: 325px 10px 0 10px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n text-align: center;\n }\n .adult h2 {\n font-size: 24px;\n width: 100%;\n }\n .adult p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 100%;\n }\n .adult ul, .adult ol {\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n .adult .apply-button {\n bottom: -75px;\n left: 0;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n position: relative;\n transform: translateX(0px);\n }\n\n /** End Adult scholarship section **/\n /** GED scholarship section **/\n .ged {\n background: #4c4b4a url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/ged-360.png') no-repeat;\n padding: 300px 10px 0 10px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n text-align: center;\n }\n .ged h2 {\n font-size: 24px;\n width: 100%;\n }\n .ged p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 100%;\n }\n .ged ul, .ged ol {\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n .ged .apply-button {\n bottom: -75px;\n left: 0;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n position: relative;\n transform: translateX(0px);\n }\n\n /** End GED scholarship section **/\n /** international scholarship section **/\n .international {\n background: #013245 url('http://cdn.dev.independence.edu/images/projects/leia/international-360.png') no-repeat;\n padding: 300px 10px 0 10px;\n border-bottom: 10px solid #a61d30;\n color: #ffffff;\n text-align: center;\n }\n .international h2 {\n font-size: 24px;\n width: 100%;\n }\n .international ul, .international ol {\n width: 90%;\n margin-left: auto;\n margin-right: auto;\n border: none;\n text-align: left;\n padding-top: 15px;\n }\n .international p {\n padding: 25px 0 0 0;\n width: 100%;\n }\n .international .apply-button {\n position: relative;\n bottom: -75px;\n left: 0;\n transform: translateX(-50%);\n }\n\n /** End international scholarship section **/\n}\n\n/*# sourceMappingURL=scholarship.css.map */\n","$grey-green: #6c6c64;\n$tan: #816e59;\n$darker-grey: #4c4b4a;\n$grey-footer: #1f1e1e;"]}